ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]

ฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๗

เรื่อง การถวายรายงานสถานการณ์บ้านเมือง
ตามที่กองทัพบกและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรและเข้าควบคุมอำนาจการปกครองเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมืองมาโดยลำดับนั้น กองทัพบกและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการแล้วสองครั้งเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อนำความกราบบังคมทูลฯ ตามโอกาสอันเหมาะสม

บัดนี้ ได้มีหนังสือตอบกลับจากสำนักราชเลขาธิการว่า ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๘๙ ง/หน้า ๖/๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗.๒๗/๒๕๕๗ ขึ้น ๒๙/๒๕๕๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"