ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๕/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]
ฉบับที่ ๕๕/๒๕๕๗
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมการลงทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ
๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานกรรมการ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๒. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองประธานกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๓. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ กรรมการ
รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๔. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๕. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง
๖. นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ กรรมการ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
๗. นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๘. นายอิสระ ว่องไวกุศลกิจ กรรมการ
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๙. นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี กรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๑๐. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการ
ประธานสมาคมธนาคารไทย
๑๑. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
๑๒. นายสถิต ลิ้มพงศ์พันธ์ุ กรรมการ
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๑๓. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ที่ปรึกษา
ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
๑๔. นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ที่ปรึกษา
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
๑๕. นายสมชาย หาญหิรัญ ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
๑๖. นายประกิจ ชินอมรพงษ์ ที่ปรึกษา
นายกสมาคมโรงแรมไทย
๑๗. นายภัคพล งามลักษณ์ ที่ปรึกษา
สมาคมผู้ค้าปลีก
๑๘. นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย กรรมการและเลขานุการ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
อำนาจหน้าที่

ให้มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐


ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง/หน้า ๒/๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗.๕๔/๒๕๕๗ ขึ้น ๕๖/๒๕๕๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"