ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๑/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]

ฉบับที่ ๖๑/๒๕๕๗

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)
เพื่อให้การกำหนดนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นการเฉพาะกิจดังต่อไปนี้

๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานกรรมการ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๒. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองประธานกรรมการ
รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๓. ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
๔. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
๕. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
๖. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
๗. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
๘. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
๙. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ
๑๐. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
๑๑. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรรมการ
อำนาจหน้าที่

ให้มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง/หน้า ๑/๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗.๖๐/๒๕๕๗ ขึ้น ๖๒/๒๕๕๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"