ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ[1]
ตามที่ มาตรา ๓๙/๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ กําหนดให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกไม่เกินยี่สิบคน เพื่อทําหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง

บัดนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้

๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนญู

๒. นางกีระณา สุมาวงศ์

๓. นางจุรี วิจิตรวาทการ

๔. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่

๕. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง

๖. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

๗. นายเธียรชัย ณ นคร

๘. นายนรชิต สิงหเสนี

๙. พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ

๑๐. นายปกรณ์ นิลประพันธ์

๑๑. นายประพันธ์ นัยโกวิท

๑๒. นายภัทระ คําพิทักษ์

๑๓. นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ์

๑๔. พลตรี วิระ โรจนวาศ

๑๕. นายศุภชัย ยาวะประภาษ

๑๖. นายสุพจน์ ไข่มุกด์

๑๗. นายอมร วาณิชวิวัฒน์

๑๘. นายอภิชาต สุขัคคานนท์

๑๙. นายอุดม รัฐอมฤต

๒๐. นายอัชพร จารุจินดา

๒๑. พลเอก อัฏฐพร เจริญพานิช

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษที่ ๒๓๙ ง/หน้า ๑ /๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"