ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2562

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การแต่งกายของนิสิต
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรมีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของนิสิต

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิการบดี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีมติให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ  ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๒"

ข้อ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ  ในประกาศนี้

"นิสิต" หมายความว่า นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"คณะ" หมายความว่า ส่วนงานหรือหน่วยงานที่มีนิสิตอยู่ในสังกัด

"คณบดี" หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงานที่มีนิสิตอยู่ในสังกัด

ข้อ  การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติ เครื่องแบบงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธี หรือเครื่องแบบงานพิธีการ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต

นิสิตอาจแต่งเครื่องแบบตามวรรคหนึ่งตามเพศกำเนิดหรือเพศที่แสดงออกก็ได้

กรณีนิสิตหญิงที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้แต่งกายตามวรรคหนึ่ง แต่อนุโลมให้มีลักษณะดังนี้

(๑) เสื้อ แขนเสื้อเป็นแขนยาว ปลายแขนเสื้อติดกระดุม

(๒) กระโปรง ความยาวของกระโปรงอยู่ที่ข้อเท้า

(๓) ผ้าคลุมศีรษะ สีขาว ไม่มีลวดลาย

(๔) เครื่องหมายตราพระเกี้ยว ประดับบนเสื้อผ้าคลุมศีรษะให้ปรากฏเห็นบริเวณอกเบื้องขวา

ข้อ  การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ มีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) สำหรับนิสิตชาย ประกอบด้วย

 (ก) เสื้อมีแขน ห้ามใช้เสื้อยืดไม่มีปก ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง หรือเสื้อพระราชทาน หรือเสื้อตรวจการ (เสื้อซาฟารี) กลัดกระดุมให้เรียบร้อย

 (ข) กางเกงขายาว ไม่รัดรูปและไม่เปิดเผยเนื้อตัวร่างกายในลักษณะทีไม่เหมาะสมแก่สุภาพชน

 (ค) รองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น และไม่ใช่รองเท้าแตะคีบ

(๒) สำหรับนิสิตหญิง ประกอบด้วย

 (ก) เสื้อมีแขน ไม่รัดรูป ห้ามใส่เสื้อยืดไม่มีปกหรือเอวลอย ไม่เปิดเผยเนื้อตัวร่างกายในลักษณะที่ไม่เหมาะสมแก่สุภาพชน

 (ข) กระโปรงคลุมเข่า หรือกางเกงขายาว ไม่รัดรูป และไม่เปิดเผยเนื้อตัวร่างกายในลักษณะที่ไม่เหมาะสมแก่สุภาพชน

 (ค) รองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น และไม่ใช่รองเท้าแตะคีบ

ข้อ  การแต่งกายของนิสิตในโอกาสต่าง ๆ เป็นดังนี้

(๑) ในงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธี หรืองานพิธีการ ให้นิสิตแต่งกายตามที่ระบุในหมายกำหนดการ กำหนดการ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย

(๒) ในการเข้าเรียน

 (ก) นิสิตระดับปริญญาตรี ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติ เว้นแต่อาจารย์ผู้สอนกำหนดให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านคณบดี และยกเว้นนิสิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีมาแล้วเข้าศึกษา ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

 (ข) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

(๓) ในการเข้าสอบ

 (ก) นิสิตระดับปริญญาตรี ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติ ยกเว้นนิสิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีมาแล้วเข้าศึกษา ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

 (ข) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

(๔) ในการติดต่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

 (ก) นิสิตระดับปริญญาตรี ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติหรือชุดสุภาพ

 (ข) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

(๕) ในการเข้ามาทำกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยที่ไม่มีข้อกำหนดเรื่องการแต่งกายไว้เป็นอย่างอื่น นิสิตสามารถแต่งกายด้วยชุดทั่วไป ได้แก่ เสื้อมีแขน กระโปรงหรือกางเกงที่ไม่มีลักษณะเป็นการแต่งกายล่อแหลมหรือเปิดเผยเนื้อตัวร่างกายจนเกินไปในลักษณะที่ไม่เหมาะสมแก่สุภาพชน

ข้อ  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้

ในการตีความ หรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด

  • ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
  • (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
  • อธิการบดี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"