ประกาศตั้งซ่อมคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2484

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราครุฑ
ตราครุฑ
ประกาศ
ตั้งซ่อมคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

โดยที่มีประกาศของประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ ตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประกอบด้วย

๑. นายพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา เป็นประธาน

๒. นายนาวาอากาศเอก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

๓. นายพลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่ม อินทรโยธิน)

ต่อมา นายนาวาอากาศเอก เจ้าพระยายมราช ได้ถึงแก่อสัญญกรรม ซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรยังมิได้ตั้งซ่อมคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

และโดยที่รัฐบาลเสนอมาว่า ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสงคราม บรรดากิจการต่าง ๆ ของรัฐควรจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบกว่าปกติ ประการหนึ่ง กับประกอบด้วยเวลานี้ นายพลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน ก็ชราภาพและสุขภาพไม่สมบูรณ์ อีกประการหนึ่ง เห็นว่า ในปัจจุบันนี้ เมื่อได้พิจารณาสถานะการณ์ทั่ว ๆ ไปแล้ว คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็ควรจะประกอบให้เข้มแข็ง มีผู้ทรงคุณพร้อมที่จะให้เป็นที่เชื่อถือได้ทั้งราษฎรในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สมควรที่จะตั้งซ่อมคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้ที่สมควรที่จะรับตำแหน่งนี้มีนายปรีดี พนมยงค์ ด้วยผู้หนึ่ง ซึ่งถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้ว เป็นอันพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาหารือกันแล้วลงมติตั้งนายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามความในมาตรา ๑๐ แห่งรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึ่งขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

 • ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔
 • มานวราชเสวี
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก