ประกาศตั้งซ่อมคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2484

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราครุฑ
ประกาศ
ตั้งซ่อมคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

โดยที่มีประกาศของประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ ตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประกอบด้วย

๑. นายพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา เป็นประธาน

๒. นายนาวาอากาศเอก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

๓. นายพลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่ม อินทรโยธิน)

ต่อมา นายนาวาอากาศเอก เจ้าพระยายมราช ได้ถึงแก่อสัญญกรรม ซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรยังมิได้ตั้งซ่อมคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

และโดยที่รัฐบาลเสนอมาว่า ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสงคราม บรรดากิจการต่าง ๆ ของรัฐควรจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบกว่าปกติ ประการหนึ่ง กับประกอบด้วยเวลานี้ นายพลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน ก็ชราภาพและสุขภาพไม่สมบูรณ์ อีกประการหนึ่ง เห็นว่า ในปัจจุบันนี้ เมื่อได้พิจารณาสถานะการณ์ทั่ว ๆ ไปแล้ว คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็ควรจะประกอบให้เข้มแข็ง มีผู้ทรงคุณพร้อมที่จะให้เป็นที่เชื่อถือได้ทั้งราษฎรในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สมควรที่จะตั้งซ่อมคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้ที่สมควรที่จะรับตำแหน่งนี้มีนายปรีดี พนมยงค์ ด้วยผู้หนึ่ง ซึ่งถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้ว เป็นอันพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาหารือกันแล้วลงมติตั้งนายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามความในมาตรา ๑๐ แห่งรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึ่งขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

  • ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔
  • มานวราชเสวี
  • ประธานสภาผู้แทนราษฎร

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"