ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 กันยายน 2477

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี

นริศรานุวัดติวงศ์
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

ด้วยเนื่องจากรัฐบาลได้เสนอญัตติตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม มาตรา ๕๔ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบด้วยความตกลงระหว่างประเทศเรื่องควบคุมการจำกัดยาง แต่สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยตามความดั่งกล่าวซึ่งรัฐบาลได้ลงนามไปแล้ว นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี ในนามของรัฐมนตรีทั้งคณะ จึ่งได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเพื่อให้เป็นไปตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญ บัดนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว แต่โดยที่ทรงพระราชดำริว่า ประชาชนเป็นอันมากมีความเชื่อถือและไว้วางใจนายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา อยู่ และทรงไว้วางพระราชหฤทัยว่า สมควรจะให้ดำรงตำแหน่งต่อไป จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศมาณวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๗ เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายพลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"