ประกาศตั้งเจ้าพนักงานผู้จดทเบียนอั้งยี่ ลงวันที่ 16 ตุลาคม ร.ศ. 116

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
  • ประกาศตั้งเจ้าพนักงาน
  • ผู้จดทเบียนอั้งยี่

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนเรศรวรฤทธิ เสนาบดีกระทรวงนครบาล ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

ตามข้อความในพระราชบัญญัติว่าด้วยอั้งยี่ รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ มาตรา ๓ ว่าด้วยเจ้าพนักงานผู้จดทเบียนบันดาพวกที่ตั้งขึ้นเปนหมู่เปนซ่องนั้น เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ผู้ใดรับตำแหน่ง จะได้ประกาศชื่อในหนังสือราชกิจจานุเบกษาตามครั้งตามคราวนั้น

บัดนี้ มีพระราชเสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ ดำรัสเหนือเกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง เจ้ากรมกองตระเวนขวา รับราชการในตำแหน่งที่เจ้าพนักงานผู้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติในมณฑลกรุงเทพฯ พระมหานครตั้งแต่วันที่ได้ออกประกาศนี้เปนต้นไป

ประกาศมาณวันที่ ๑๖ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ ฤๅเปนวันที่ ๑๐๕๖๗ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"