ประกาศตั้งโอสถสภา ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๑

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)


Seal of the Royal Command of Thailand


ประกาศตั้งโอสถสภา[1]

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณธรรมอันมหาประเสริฐ ได้ทรงสังเกตตามใบบอกจดหมายเหตุความไข้เจ็บซึ่งเกิดขึ้นตามหัวเมืองในบางคาบบางคราว มีจำนวนราษฎรตามบ้านป่าเมืองไกลเปนอันตรายเสียด้วยความไข้อันพึงเยียวยารักษาได้ เช่น ไข้จับ เปนต้น คราวละมาก ๆ ทรงพระราชดำริห์เห็นว่า ทุกวันนี้ ยารักษาโรคที่เปนยาดีมีคุณก็มีมากหลายขนาน แต่หากว่ายาเหล่านั้นยังไม่แพร่หลายออกไปถึงราษฎรที่อยู่ตามบ้านป่าเมืองไกล ความเจ็บไข้ในท้องที่เหล่านั้นจึงเปนเหตุให้ถึงอันตรายได้มาก ทรงพระราชดำริห์ฉะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโอสถสภา แลโปรดให้ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าประวิตร์วัฒโนดม เปนประธาน จัดการประกอบโอสถซึ่งเปนของเคยเห็นคุณปรากฏในการระงับโรคต่าง ๆ ส่งออกไปจำหน่ายตามหัวเมืองโดยราคาอย่างถูกแต่พอคุ้มทุนที่ได้จำหน่ายไป โดยพระราชประสงค์จะให้ยาโอสถสภานี้แพร่หลายเปนประโยชน์ระงับความไข้เจ็บของอนาประชาราษฎรทั่วไปในพระราชอาณาจักร์

ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ได้อ่านแลทราบประกาศนี้จงอนุโมทนาต่อพระราชประสงค์อันเปนการกุศลสาธารณประโยชน์ แลถ้าแม้นท่านผู้ใดมีกุศลเจตนาจะช่วยอนุเคราะห์ต่อการโอสถสภานี้ด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ยาโอสถนี้แพร่หลายไปถึงอนาประชาราษฎรที่อยู่บ้านป่าเมืองไกลได้ดังพระราชประสงค์ ก็ขอให้ช่วยเหลือตามกำลังแลศรัทธานั้นเทอญ

ปะะกาศมา ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ เปนวันที่ ๑๒๓๔๐ ในรัชกาลปัตยุบันนี้เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๙/แผ่นที่ ๘/หน้า ๑๑๔/๒๕ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕, ค.ศ. ๑๙๐๒)ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"