ประกาศปลดอธิบดีกรมพระอาลักษณ์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2475

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศ
ปลดอธิบดีกรมพระอาลักษณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ปลดมหาเสวกตรี พระยารามบัณฑิตสิทธิเศรณี อธิบดีกรมพระอาลักษณ์ ออกจากราชการ รับพระราชทานบำนาญ เพราะยุบเลิกตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นไป

ประกาศมาณวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๕

พระยามโปนกรณนิติธาดา
ประธานคณะกรรมการราษฎร
รับพระบรมราชโองการ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"