ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อกำหนดในการให้บริการรถตู้โดยสาร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ข้อกำหนดในการให้บริการรถตู้โดยสาร ที่มีสถานีรับส่งผู้โดยสารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553
ประกาศนี้ มีขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์รถตู้สาธารณะถูกชนบนทางยกระดับอุตราภิมุข เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ทำให้นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสียชีวิต

ตราครุฑ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง ข้อกำหนดในการให้บริการรถตู้โดยสาร ที่มีสถานีรับส่งผู้โดยสารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เพื่อให้การบริการรถตู้โดยสาร เอกชนที่มีสถานีรับส่งผู้โดยสาร ภายใน หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [1] มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเห็นสมควรกำหนดข้อปฏิบัติในการให้และรับการบริการเพิ่มเติมจากข้อกำหนดตามสัญญาการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จอดรถรับส่งฯ ดังนี้

1.ผู้โดยสารทุกคนจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ที่มีประจำอยู่ทุกที่นั่ง โดยมอบหมายให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมการปล่อยรถ (นายท่า) เป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนปล่อยรถออกจากสถานีรับส่งผู้โดยสาร ทุกครั้ง หากผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ครบทุกคนจะไม่อนุญาตให้ปล่อยรถออกจากสถานีรับส่งผู้โดยสาร โดยเด็ดขาด

2.กำหนดให้พนักงานขับรถตู้โดยสาร ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและในกรณีจำเป็นใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง และต้องใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนน สภาพอากาศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

3.ห้ามพนักงานขับรถตู้โดยสาร นำรถออกนอกเส้นทางวิ่ง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเนื่องจากเส้นทางจราจรถูกปิด และจะต้องได้รับอนุญาตจาก มหาวิทยาลัยเท่านั้น

4.ให้บริษัทผู้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จอดรถรับส่งฯ ติดประกาศ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ควบคุมรถของบริษัท เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะฯ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ไว้ในรถทุกคัน ให้เห็นเด่นชัด เพื่อให้ผู้โดยสาร สามารถติดต่อแจ้งข้อร้องเรียนจากภายในรถถึงผู้รับผิดชอบได้ทันทีและผู้รับผิดชอบจะต้องโทรศัพท์ แจ้งพนักงานขับรถ ให้แก้ไขโดยทันที ไม่ใช่ภายหลังการเดินทางถึงปลายทาง

5.ห้ามพนักงานขับรถ ที่มีอาการมึนเมา หรือ มีลักษณะเมาค้าง หรือ สภาพอ่อนเพลีย หรือ สภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะขับรถยนต์ เช่น เพิ่งหายป่วย อดนอน เป็นต้น ทำหน้าที่ขับรถตู้โดยสารโดยเด็ดขาด

6.ให้บริษัทผู้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จอดรถรับส่งฯ ติดตั้งสัญญาณเตือนเมื่อรถมีอัตราความเร็วเกินกว่า 100 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ในรถทุกคัน โดยให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 31 มกราคม 2554

ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และมอบหมายให้ งานยานพาหนะและขนส่งมวลชน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2553

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีหมายเหตุ[แก้ไข]

  1. ต้นฉบับตก "ม" ในคำ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ดูเพิ่ม[แก้ไข]PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
  • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
  • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
  • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg