ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชฯ การแต่งกายของนักศึกษาที่ฯ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด
พ.ศ. ๒๕๖๓


ด้วยเป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด เพื่อป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ และเพื่อคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกลบหลู่เกียรติ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์หรือตัวตนผ่านทางการพูดจา ท่าทาง การแต่งกาย ลักษณะร่างกาย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศรูปแบบใด ตามหลักการยอกยาการ์ตา ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิการบดี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ  ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. ๒๕๖๓"

ข้อ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อนักศึกษาที่อาจมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ ทั้งนี้ การกลั่นแกล้ง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ผู้ร่วมงาน นักศึกษา หรือประชาชน ถือเป็นความผิดวินัย

ข้อ  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธาชที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีสิทธิแต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา เครื่องแบบนักศึกษาในงานพิธี เพื่อเข้าชั้นเรียน เข้าสอบวัดผล เข้าฝึกปฏิบัติงาน ใช้บริการ หรือติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตามเพศวิถีของตนได้ โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่อัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีสิทธิแต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศวิถีของตนได้ โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ ปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๖๐


  • ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
  • (รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์)
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"