ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การใช้พื้นที่ภายใน 5 วิทยาเขตฯ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์
เรื่อง การใช้พื้นที่ภายใน ๕ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดและยังไม่มีวัคซีนหรือการป้องกันรักษาที่ได้ผลโดยเด็ดขาด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมาโดยตลอด เช่น การจัดพื้นที่ให้บริการโดยเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดให้มีมาตรการสวมหน้ากากอนามัย และการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่าง ๆ โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาลัย วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๖): การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ และตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโคน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่เชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้

ดังนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงประกาศควบคุมการใช้พื้นที่ภายใน ๕ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง มิให้มีการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม การชุมนุม การนัดหมาย ที่มีการรวมตัวเป็นจำนวนมากของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
  • (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ)
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • ผู้จัดการออนไลน์. (2563). โซเชียลย้อนถาม ม.อ. จัดกิจกรรมได้ แต่ห้ามนักศึกษาชุมนุม อ้างผิด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน หวั่นโควิด-19 ระบาด. สืบค้นจาก https://mgronline.com/south/detail/9630000075489

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"