ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดกิจกรรมทางการเมืองฯ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การจัดกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่ได้มีกลุ่มประชาชนและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดกิจกรรมแสดงออกทางการเมือง ซึ่งถือเป็นสิทธิเสรีภาพและการแสดงออกทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญนั้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสแสดงออกทางการเมือง จึงอนุญาตให้มีการจัดกิจกกรรมทางการเมือง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง และไม่สนับสนุนการสร้างความแตกแยกในสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความห่วงในต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงให้ใช้พื้นที่บริเวณศาลาอ่างแก้วเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวได้

ทั้งนี้ การขออนุญาตจัดกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ทำหนังสือขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยผ่านกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องระบุผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม โดยให้ยึดตามแนวทาง ดังนี้

๑. ผู้ร่วมกิจกรรมแสดงออกทางการเมืองต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัยขณะร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๒. ผู้ร่วมกิจกรรมแสดงออกทางการเมืองต้องชุมนุมโดยสันติ ปราศจากอาวุธ ไม่ใช้กำลัง และเป็นกิจกรรมที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการนำไปสู่ความขัดแย้งหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น และต้องไม่มีบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการชุมนุม
๓. การจัดกิจกรรมต้องไม่พาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
๔. การแสดงออกของผู้ร่วมกิจกรรมแสดงออกทางการเมือง ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และของประเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเห็นว่า การแสดงออกทางการเมืองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพหรือความเชื่อของผู้อื่น

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

  • ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  • (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2563, 19 สิงหาคม). ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563. สืบค้นจาก https://www.cmu.ac.th/th/article/422ad576-fce8-4ca4-b944-3db487b8fd58

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"