ประกาศศาลล้มละลายกลาง เรื่อง ขอฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทยฯ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราครุฑ
ประกาศศาลล้มละลายกลาง
เรื่อง ขอฟื้นฟูกิจการ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้

คดีหมายเลขดำที่ ฟฟ๑๐/๒๕๖๓


ถึง นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท / เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ / เจ้าหนี้

ด้วยคดีนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางว่า ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้ และเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท แต่กิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓ ขอให้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๐

ศาลได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และนัดไต่สวนคำร้องขอในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙ นาฬิกา จึงแจ้งให้เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ หากเจ้าหนี้ประสงค์คัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวัดนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่าสามวัน มิฉะนั้น ถือว่า ไม่คัดค้าน

สำเนาคำร้องขอเรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้ที่งานเก็บสำนวนศาลล้มละลายกลาง


  • ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
  • Signature of Sarisa Hanprasert.svg
  • (นางสาวสาริศา ห่านประเสริฐ)
  • เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
  • ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง


หมายเหตุ เจ้าหนี้ในต่างประเทศสามารถแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตอำนาจศาลล้มละลายกลางเป็นผู้รับคำคู่ความและเอกสารที่เกี่ยวข้องในคดีแทนได้
ศาลลล้มละลายกลางจะประกาศเรื่องการยื่นขอฟื้นฟูกิจการ ในวันอังคารและวันศุกร์ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บางกอกโพสต์ สยามรัฐ ไทยโพสต์ และมติชน


งานประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๑–๓
งานสารบรรณคดี โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘–๙

(Translation)
Garuda Emblem
Announcement of the Central Bankruptcy Court
Issue: Applying for Business Reorganization of
Thai Airways International Public Company Limited (the "Debtor")


Rehabilitation Black Case No. fofo10/2563


To the Registrar of Partnerships and Companies, Official Receiver, Creditors


In this action, Thai Airways International Public Company Limited, the Debtor, filed a petition for business reorganization to the Central Bankruptcy Court, stating that the Debtor has become insolvent or is unable to pay its debts and is indebted to one or more creditors in a definite amount of not less than ten million Baht. As there is a reasonable cause and prospect for the reorganization of the Debtor's busienss pursuant to Section 90/3 of the Bankruptcy Act, B.E. 2483 (1940), the Debtor requests that a busienss reorganization order be issued pursuant to Section 90/10 of the Bankruptcy Act, B.E. 2483 (1940).


The Court's order accepting the petition was issued on May 27th, 2020, and the first inquiry date was scheduled to be held on August 17th, 2020, at 9.00 a.m. Creditors or stakeholders shall be informed of the details.


If any creditor intends to object to the petition in any respect, the creditor may submit an objection not less than three days prior to the appointed date of the first inquiry, otherwise, it shall be deemed that no obejctions have been made.


A copy of the petition can be examined at the Case Collection Unit of the Central Bankruptcy Court.


  • Announced on June 16th, 2020.
  • –Signature–
  • (Ms. Sarisa Hanprasert)
  • Court Officer, Senior Professional Level
  • For Director of Administrative Office of the Central Bankruptcy Court


Note Foreign creditors may appoint an authorized person who has domicile in the jurisdiction of the Central Bankruptcy Court to be a recipient of the pleadings and related documents of the case.

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"