ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องตรากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กําหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ
พุทธศักราช ๒๔๘๒
(ฉบับที่ ๒๙๑)
_______________

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช ๒๔๘๒ นายกรัฐมนตรีจึงให้ประกาศภาพเครื่องหมายราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไว้เป็นเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ ดังปรากฏรายละเอียดของภาพเครื่องหมายราชการดังกล่าวท้ายประกาศนี้


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกรัฐมนตรี

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


คําอธิบายสัญลักษณ์
ภาพ
- พระพุธ เป็นเทพประจําวนพัธ มีกายสีเขียว เปี่ยมด้วยภูมิปัญญา มีความรอบรู้เป็นเลิศ
- พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์แสดงถึงความรอบรู้ในวิทยาการต่าง ๆ
- พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์แสดงถึงความเฉียบคม มีอํานาจ
- พระเศียรเปล่งรัศมีแสดงถึงพระปัญญาญาณ


กรอบภาพ
- ลายรูปพระเกศตอนบนของกรอบเป็นการเสริมภาพพระพุธ ซึ่งแสดงถึงสติปัญญาและความรอบรู้
- ลายขมวดตอนล่างของกรอบ แสดงถึงศูนย์รวมแห่งความรู้ ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆๆ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"