ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เยือนอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ (2-20 กันยายน 2559)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศสำนักพระราชวัง
ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2559

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2559 เพื่อทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองที่บริษัท Asprey (เอสเปร) จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน เพื่อส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทรงออกแบบ และนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ที่ยากไร้ และจะทรงร่วมพิธีลงพระนามความตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี คอลเลจ ลอนดอน ในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทอดพระเนตรงานด้านสัตวแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยยูเทรกต์ มหาวิทยาลัยฟรี อัมสเตอร์ดัม และมหาวิทยาลัยอีราสมุส รอตเทอร์ดาม โดยจะมีพิธีลงพระนามบันทึกความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ และจะทอดพระเนตรงานวิชาการด้วย ตลอดจนทรงรับฟังการบรรยายงานวิจัยด้านอณูพันธุศาสตร์ และงานวิจัยด้านหู คอ จมูก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 910 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2559 เวลา 1 นาฬิกา 10 นาที (01.10 น.) และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ทีจี 921 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2559 เวลา 6 นาฬิกา 25 นาที (06.25 น.)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

1 กันยายน พุทธศักราช 2559

เชิงอรรถ[แก้ไข]


ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"