ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องสมเด็จพระเทพฯ เยือนบราซิล (22-31 สิงหาคม 2559)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศสำนักพระราชวัง
เรื่อง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่อีเค 385 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 1 นาฬิกา 35 นาที (คืนวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2559) และจะประทับเครื่องบินของสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่อีเค 384 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 12 นาฬิกา 30 นาที

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

20 สิงหาคม พุทธศักราช 2559

เชิงอรรถ[แก้ไข]


ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"