ข้ามไปเนื้อหา

ประกาศสำนักราชเลขานุการในพระองค์ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2489

จาก วิกิซอร์ซ
ประกาศสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์
เรื่องแตงตั้งราชเลขานุการในพระองค์

ตามที่ได้พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้นายเฉลียว ปทุมรส ราชเลขานุการในพระองค์ ออกจากราชการเพื่อรับพระราชทานบำเหน็จบำนาญฐานหย่อนความสามารถเพราะป่วย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๘๙ เป็นต้นไป นั้น

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙
  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • ทวี บุณยเกตุ
  • ผู้สั่งราชการแทนนายกรัฐมนตรี
  • ในตำแหน่งบังคับบัญชาสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์

บรรณานุกรม

[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1)ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2)รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3)ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4)คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5)คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"