ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รล ๐๐๑๑.๓/๑๘๒๙๘ สำนักพระราชวัง
ตราครุฑ


๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑


เรื่อง พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๑๔๒๗๘/๒๑๑๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 ตามที่ ท่านได้มีหนังสือขอให้นำความกราบทูล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขอพระราชทานพระวินิจฉัยเรื่อง เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย” ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน และใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn Science High School” ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงแล้วนั้น  การนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามที่กราบทูลขอมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร

อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์

สำนักพระราชวัง
พระบรมมหาราชวัง
ถนนหน้าพระลาน พระนคร กรุงเทพฯ

ขึ้น