ประกาศเพิ่มเติม พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประกาศเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑


มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า แต่เดิมมากรมคลองซึ่งมีน่าที่ในการซ่อมทำแลรักษาทางน้ำลำคลองต่าง ๆ ได้ขึ้นอยู่ในกระทรวงเกษตราธิการ ครั้นเมื่อพระพุทธศักราช ๒๔๕๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกกรมคลองมาขึ้นในกระทรวงคมนาคมเปนกรมทาง มีข้อความแจ้งในประกาศลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๔ นั้นแล้ว ส่วนพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ มาตรา ๑๓ ซึ่งได้มีกำหนดไว้ว่า ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ เปนเจ้าน่าที่รักษาและจัดการให้เปนไปตามพระราชบัญญัตินั้น ให้เติมคำว่า เสนาบดีกระทรวงคมนาคมขึ้นอีกผู้หนึ่งในพระราชบัญญัตินั้น

ประกาศมา ณวันที่ ๒๖ มีนาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เปนวันที่ ๑๒๓๒ ในรัชกาลปัตยุบันนี้


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"