ประกาศเรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสกสมรส

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)


ประกาศ[1]


เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสกสมรส


_______________


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร..พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทำการสมรสกับ เรืออากาศโท วีระยุทธ ดิษยะศริน ตามมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต และทรงพระราชดำริว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้ได้รับสนองพระราชภารกิจในการทนุบำรุงอาณาประชาราษฎรมาด้วยพระปรีชาสามารถและวิริยะอุตสาหะสม่ำเสมอตลอดมา นับว่าเป็นความดีความชอบทั้งในส่วนพระองค์และส่วนราชการแผ่นดิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์สืบต่อไปทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔ เป็นปีที่ ๓๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

จึ่งขอประกาศให้ทราบทั่วกัน


ผู้รับพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๑๗๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๔
งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"