ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)

ประกาศ
แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม[1]




ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม ตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

๑. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

๒. พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ

๓. นางจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร

๔. นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล

๕. นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

๖. พลตรี ณัฐ อินทรเจริญ

๗. พลเอก ดนัย มีชูเวท

๘. นายแถมสิน รัตนพันธุ์

๙. พลตรี เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

๑๐. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ

๑๑. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ

๑๒. พลเอก โปฎก บุนนาค

๑๓. พันเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์

๑๔. พลโท พิศณุ พุทธวงศ์

๑๕. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์

๑๖. พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม

๑๗. พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ

๑๘. พลเอก วินัย สร้างสุขดี

๑๙. นายวรพล โสคติยานุรักษ์

๒๐. พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ

๒๑. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง

๒๒. พลเอก สุนทร ขําคมกุล

๒๓. นางสุรางคณา วายุภาพ

๒๔. นายอนุมัติ อาหมัด

๒๕. พลตรี อภิรัชต์ คงสมพงษ์

๒๖. พลเอก อรุณ สมตน

๒๗. พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์

๒๘. พลเอก อุทิศ สุนทร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง/หน้า ๑/๒๗ กันยายน ๒๕๕๗.

ดูเพิ่ม[แก้ไข]



ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"