ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)

ประกาศ
แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ[1]

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

๑. นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด

๒. นายกาศพล แก้วประพาฬ

๓. นายกิตติ โกสินสกุล

๔. นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์

๕. นายกงกฤช หิรัญกิจ

๖. นายกมล รอดคล้าย

๗. นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล

๘. นางกอบแก้ว จันทร์ดี

๙. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

๑๐. นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

๑๑. นายกิตติภณ ทุ่งกลาง

๑๒. นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์

๑๓. นางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญทวี

๑๔. นายเกริกไกร จีระแพทย์

๑๕. นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง

๑๖. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส

๑๗. นายโกเมศ แดงทองดี

๑๘. นายโกวิทย์ ทรงคุณ

๑๙. นายโกวิท ศรีไพโรจน์

๒๐. นายไกรราศ แก้วดี

๒๑. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

๒๒. นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์

๒๓. พลตํารวจตรี ขจร สัยวัตร์

๒๔. พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา

๒๕. นายเขมทัต สุคนธสิงห์

๒๖. นายเข็มชัย ชุติวงศ์

๒๗. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร

๒๘. นายคณิศร ขริรัง

๒๙. นายคํานูณ สิทธิสมาน

๓๐. นายคุรุจิต นาครทรรพ

๓๑. นายจรัส สุทธิกุลบุตร

๓๒. นายจรัส สุวรรณมาลา

๓๓. พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

๓๔. นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง

๓๕. พลเอก จิระ โกมุทพงศ์

๓๖. พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข

๓๗. พันตํารวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์

๓๘. ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์

๓๙. นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

๔๐. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

๔๑. นางจุรี วิจิตรวาทการ

๔๒. นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน

๔๓. นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์

๔๔. นายจุมพล รอดคําดี

๔๕. นายจุมพล สุขมั่น

๔๖. นายเจน นําชัยศิริ

๔๗. นายเจริญศกดั ิ์ ศาลากิจ

๔๘. พลอากาศเอก เจษฎา วิจารณ์

๔๙. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

๕๐. นายจำลอง โพธิ์สุข

๕๑. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน

๕๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช

๕๓. นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ

๕๔. นางชัชนาถ เทพธรานนท์

๕๕. นายชัย ชิดชอบ

๕๖. นายชัยพร ทองประเสริฐ

๕๗. นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ

๕๘. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช

๕๙. นายชาลี เจริญสุข

๖๐. นายชาลี เอียดสกุล

๖๑. นายชาลี ตั้งจีรวงษ์

๖๒. พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ

๖๓. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่

๖๔. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์

๖๕. นายชิตชัย จิวะตุวินันท์

๖๖. นายชูชัย ศุภวงศ์

๖๗. นายชูชาติ อินสว่าง

๖๘. พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย

๖๙. นายเชิดชัย วงศ์เสรี

๗๐. นายเชื้อ ฮั่นจินดา

๗๑. นายฐิติ วุฑฒิโกวิทย์

๗๒. พลโท ฐิติวัจน์ กำลังเอก

๗๓. นางฑิฆัมพร กองสอน

๗๔. นายณรงค์ พุทธิชีวิน

๗๕. นายณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร

๗๖. นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา

๗๗. นายดิเรก ถึงฝั่ง ๗๘. นายดำรงค์ พิเดช

๗๙. นายดุสิต เครืองาม

๘๐. นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์

๘๑. พลโท เดชา ปุญญบาล

๘๒. นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล

๘๓. นางตรึงใจ บูรณสมภพ

๘๔. นางเตือนใจ สินธุวณิก

๘๕. นางถวิลวดี บุรีกุล

๘๖. นายถาวร เฉิดพันธุ์

๘๗. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

๘๘. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง

๘๙. นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ

๙๐. นางสาวทัศนา บุญทอง

๙๑. นางทิชา ณ นคร

๙๒. นายทิวา การกระสัง

๙๓. นายเทียนฉาย กีระนันทน์

๙๔. นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ

๙๕. นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์

๙๖. พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์

๙๗. นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

๙๘. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์

๙๙. นายธวัช สุวุฒิกุล

๑๐๐. นายธวัชชัย ยงกิตติกุล

๑๐๑. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร

๑๐๒. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช

๑๐๓. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

๑๐๔. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์

๑๐๕. นายธำรง อัศวสุธีรกุล

๑๐๖. พลโท นคร สุขประเสริฐ

๑๐๗. นางนรีวรรณ จินตกานนท์

๑๐๘. นายนันทวัฒน์ บรมานันท์

๑๐๙. พลโท นาวิน ดำริกาญจน์

๑๑๐. นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด

๑๑๑. นายนิคม มากรุ่งแจ้ง

๑๑๒. นายนิพนธ์ คำพา

๑๑๓. นายนิพนธ์ นาคสมภพ

๑๑๔. นายนิมิต สิทธิไตรย์

๑๑๕. นายนิรันดร์ พันทรกิจ

๑๑๖. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง

๑๑๗. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

๑๑๘. นายนำชัย กฤษณาสกุล

๑๑๙. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

๑๒๐. นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์

๑๒๑. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

๑๒๒. นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์

๑๒๓. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช

๑๒๔. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

๑๒๕. นายประชา เตรัตน์

๑๒๖. นายประทวน สุทธิอำนวยเดช

๑๒๗. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์

๑๒๘. นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด

๑๒๙. นางประภาภัทร นิยม

๑๓๐. นางประภาศรี สุฉันทบุตร

๑๓๑. นายประมนต์ สุธีวงศ์

๑๓๒. นายประสาร มฤคพิทักษ์

๑๓๓. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

๑๓๔. พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์

๑๓๕. นายประเสริฐ ชิตพงศ์

๑๓๖. นายประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์

๑๓๗. นายปราโมทย์ ไม้กลัด

๑๓๘. นายปรีชา เถาทอง

๑๓๙. นายปรีชา บุตรศรี

๑๔๐. พลตำรวจตรี ปรีชา สมุทระเปารยะ

๑๔๑. นายปิยะวัติ บุญ-หลง

๑๔๒. นายเปรื่อง จันดา

๑๔๓. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

๑๔๔. นายพงศ์โพยม วาศภูติ

๑๔๕. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

๑๔๖. นายพนา ทองมีอาคม

๑๔๗. นายพรชัย มุ่งเจริญพร

๑๔๘. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์

๑๔๙. นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช

๑๕๐. นางพรรณี จารุสมบัติ

๑๕๑. นายพรายพล คุ้มทรัพย์

๑๕๒. นายพลเดช ปิ่นประทีป

๑๕๓. พลเอก พอพล มณีรินทร์

๑๕๔. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป

๑๕๕. นางพันธุ์ทิพย์ สายสุนทร

๑๕๖. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

๑๕๗. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม

๑๕๘. นายเพิ่มศักดิ์ เชื้อชาติ

๑๕๙. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา

๑๖๐. นายไพบูลย์ นิติตะวัน

๑๖๑. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

๑๖๒. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น

๑๖๓. นาวาอากาศเอก ไพศาล จันทรพิทักษ์

๑๖๔. นางภัทรียา สุมะโน

๑๖๕. พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ

๑๖๖. พลอากาศเอก มนัส รูปขจร

๑๖๗. นายมนู เลียวไพโรจน์

๑๖๘. นายมนูญ ศิริวรรณ

๑๖๙. นายมานิจ สุขสมจิตร

๑๗๐. นายมีชัย วีระไวทยะ

๑๗๑. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ

๑๗๒. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

๑๗๓. นางสาวรสนา โตสิตระกูล

๑๗๔. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช

๑๗๕. นายวรรณชัย บุญบำรุง

๑๗๖. พลเอก วรวิทย์ พรรณสมัย

๑๗๗. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา

๑๗๘. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้

๑๗๙. พลเอก วัฒนา สรรพานิช

๑๘๐. นายวันชัย สอนสิริ

๑๘๑. นายวัลลภ พริ้งพงษ์

๑๘๒. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์

๑๘๓. พลเอก วิชิต ยาทิพย์

๑๘๔. นายวิทยา กุลสมบูรณ์

๑๘๕. นายวินัย ดะห์ลัน

๑๘๖. นายวิบูลย์ คูหิรัญ

๑๘๗. นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

๑๘๘. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร

๑๘๙. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

๑๙๐. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน

๑๙๑. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ

๑๙๒. นายวุฒิสาร ตันไชย

๑๙๓. นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม

๑๙๔. นายศานิตย์ นาคสุขศรี

๑๙๕. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

๑๙๖. นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์

๑๙๗. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์

๑๙๘. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

๑๙๙. พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก

๒๐๐. นายศุภชัย ยาวะประภาษ

๒๐๑. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

๒๐๒. นายสมเกียรติ ชอบผล

๒๐๓. นายสมเดช นิลพันธุ์

๒๐๔. นายสมชัย ฤชุพันธ์

๒๐๕. นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์

๒๐๖. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา

๒๐๗. นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ

๒๐๘. นายสยุมพร ลิ่มไทย

๒๐๙. นายสรณะ เทพเนาว์

๒๑๐. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์

๒๑๑. นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

๒๑๒. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง

๒๑๓. นายสิระ เจนจาคะ

๒๑๔. พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง

๒๑๕. นางสีลาภรณ์ บัวสาย

๒๑๖. นายสืบพงศ์ ธรรมชาติ

๒๑๗. นางสุกัญญา สุดบรรทัด

๒๑๘. นายสุชาติ นวกวงษ์

๒๑๙. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

๒๒๐. นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม

๒๒๑. นายสุพร สุวรรณโชติ

๒๒๒. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว

๒๒๓. พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์

๒๒๔. นายสุวัช สิงหพันธุ์

๒๒๕. นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ

๒๒๖. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

๒๒๗. นายเสรี สุวรรณภานนท์

๒๒๘. นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ

๒๒๙. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์

๒๓๐. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

๒๓๑. นายอนันตชัย คุณานันทกุล

๒๓๒. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

๒๓๓. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ

๒๓๔. นายอมร วาณิชวิวัฒน์

๒๓๕. นายอมรวิชช์ นาครทรรพ

๒๓๖. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย

๒๓๗. นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ

๒๓๘. นายอลงกรณ์ พลบุตร

๒๓๙. นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล

๒๔๐. นางอัญชลี ชวนิชย์

๒๔๑. พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์

๒๔๒. พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย

๒๔๓. นายอำพล จินดาวัฒนะ

๒๔๔. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง

๒๔๕. นายอุดม ทุมโฆสิต

๒๔๖. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์

๒๔๗. นางอุบล หลิมสกุล

๒๔๘. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

๒๔๙. นายเอกราช ช่างเหลา

๒๕๐. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง/หน้า ๑/๖ ตุลาคม ๒๕๕๗.

ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"