ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
ประกาศ
แต่งตั้งองคมนตรี[1]
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่คณะองคมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตําแหน่งองคมนตรี และทรงพระราชดําริ เห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบกับมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

๑. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็น องคมนตรี
๒. นายเกษม วัฒนชัย เป็น องคมนตรี
๓. นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็น องคมนตรี
๔. นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ เป็น องคมนตรี
๕. นายศุภชัย ภู่งาม เป็น องคมนตรี
๖. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ เป็น องคมนตรี
๗. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็น องคมนตรี
๘. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็น องคมนตรี
๙. พลเอก ธีรชัย นาควานิช เป็น องคมนตรี
๑๐. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็น องคมนตรี

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน


ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๘๑ ง/หน้า ๑/๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"