ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันฯ โคโรนา 2019ฯ (ฉบับที่ 1)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราครุฑ
ตราครุฑ
ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑)

ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งขณะนี้ได้มีการระบาดไปทั่วโลก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ดังนี้

มาตรการด้านการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙

๑. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือบ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่มีการสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ เป็นต้น

๒. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า จมูก ปาก ตา บ่อยครั้งโดยไม่จำเป็น หากจำเป็น ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัส

๓. ห้ามใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่อาจปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ร่วมกัน เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น

๔. ฝึกสุขนิสัย ทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ ๕ หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

๕. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรืออยู่ใกล้ชิดคนที่ไอ จาม

๖. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในภาชนะที่มีฝาปิด

๗. หากมีอาการ ไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีเสมหะ ปวดศีรษะ ฯลฯ ซึ่งเป็นอาการที่ใกล้เคียงกับอาการของผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ให้ไปพบแพทย์ทันที

๘. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ จากสื่อของกระทรวงสาธารณสุขหรือสื่อต่าง ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือได้

มาตรการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุม และรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ที่โรงเรียน

๑. ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนตามมาตรการของงานพยาบาล และรายงานให้ผู้อำนวยการทราบทุกวัน

๒. กรณีครูประจำวิชาพบนักเรียนที่สงสัยว่า มีอาการป่วย ให้พานักเรียนไปพบพยาบาลประจำโรงเรียนที่ห้องพยาบาล

๓. กรณีพบนักเรียนที่มีอาการป่วย หรือสงสัยว่า จะติดเชื้อ ให้งานพยาบาลแจ้งผู้ปกครองไปพบแพทย์ทันที โดยโรงเรียนจะติดตามอาการป่วยของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

๔. เมื่อแพทย์ออกหลักฐานยืนยันว่า นักเรียนเป็นผู้ป่วย ให้รับการรักษาอาการจนกว่าจะหายเป็นปกติ เมื่อหายเป็นปกติแล้ว ให้นำหลักฐานใบรับรองแพทย์มายืนยันเพื่อกลับมาเข้าเรียนตามปกติ โดยไม่ถือว่า ขาดเรียน

๕. กรณีผู้ปกครอง นักเรียน หรือสมาชิกในครอบครัว ที่มีความจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ก่อนเดินทางให้แจ้งเหตุผลหรือความจำเป็นในการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรให้ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้เกี่ยวข้องทราบ และเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ต้องแจ้งให้ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้เกี่ยวข้องทราบ และให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

๖. กรณีผู้ปกครอง นักเรียน หรือสมาชิกในครอบครัว เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ให้พักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยไม่ถือว่า ขาดเรียน หากไม่พบอาการผิดปกติ ให้กลับมาเรียนตามปกติ โดยมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจจากโรงพยาบาลให้กับครูที่ปรึกษา

๗. กรณีครู บุคลากร ภายในโรงเรียน มีความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียน และเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ให้พักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยไม่ถือว่า ขาดงาน หากไม่พบอาการผิดปกติ ให้กลับมาทำงานตามปกติ โดยมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจจากโรงพยาบาลนำส่งกลุ่มงานบุคคล

๘. กรณีที่ครู บุคลากร ภายในโรงเรียน มีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที และรายงานอาการป่วยกับหัวหน้ากลุ่มบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ตนเองสังกัด หากแพทย์ระบุว่า มีการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ให้รับการรักษาอาการจนกว่าจะหายเป็นปกติ เมื่อหายเป็นปกติแล้ว ให้นำหลักฐานใบรับรองแพทย์มายืนยันเพื่อกลับมาทำงานตามปกติ โดยไม่ถือว่า ขาดงาน

มาตราการด้านการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันภายในโรงเรียน

๑. ประชุมชี้แจงครู บุคลากร นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องมาตรการป้องกันของโรงเรียน

๒. ประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในเรื่องสุขอนามัยเบื้องต้นตามข้อแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คือ ๒ ห้าม ๓ เลี่ยง ๔ ต้อง ๒ ห้าม (๑. ห้ามจับตา จมูก ปาก ขณะไม่ได้ล้างมือ ๒. ห้ามใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น) ๓ เลี่ยง (๑. เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ ๒. เลี่ยงการเดินทางไปในประเทศเสี่ยง ๓. เลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีคนพลุกพ่าน) ๔ ต้อง (๑. ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ๒. ต้องล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย ๒๐ วินาที ๓. ต้องกินอาหารปรุงสุกเท่านั้น ๔. ต้องพบแพทย์โดยด่วนหากมีไข้หรือป่วยในระบบทางเดินหายใจ

๓. ทำความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ ที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก เช่น โต๊ะอาหาร โต๊ะเรียน ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ราวบันได คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดทุกวัน

๔. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีนักเรียนหรือบุคลากรมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก

๕. ประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับนี้ จะใช้ดำเนินการต่อไปจนกว่ากระทรวงสาธารณสุขจะประกาศเข้าสู่ภาวะปกติ

จึงขอประกาศเพื่อทราบและขอความร่วมมือโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  • สุชีพ บุญวงษ์
  • (นายสุชีพ บุญวงษ์)
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"