ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง ระเบียบทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
เรื่อง ระเบียบทรงผมของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ระเบียบทรงผมนักเรียนชาย

๑.๑ นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้

๑.๒ กรณีไว้ผมสั้น ให้เป็นผมทรงนักเรียน

๑.๓ กรณีไว้ผมยาว ให้เป็นผมรองทรงสูง ด้านหน้าและด้านบนยาวไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ด้านหลังยาวไม่เกินตีนผม โดยตัดแต่งทรงผมให้มีความเรียบร้อย

๑.๔ นักเรียนชาย ห้ามปฏิบัติตน ดังนี้

 (๑) ดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม

 (๒) ไว้จอน หนวด หรือเครา

 (๓) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม เช่น หวีผมแสกกลาง หวีผมเสย ใส่น้ำมันหรือเจล ตัดสกินเฮด ตัดทรงหัวแหลม การกันแต่งทรงผม การตัดแต่งหรือจัดทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

๑.๕ นักศึกษาวิชาทหาร ให้ตัดผมตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน

๒. ระเบียบทรงผมนักเรียนหญิง

๒.๑ นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้

๒.๒ กรณีไว้ผมสั้น ปลายผมต้องยาวเสมอกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ถ้าผมยาวประบ่า ต้องรวบผมตึงให้เรียบร้อยตามข้อ ๒.๓

๒.๓ กรณีไว้ผมยาว ความยาวของผมไม่เกินกึ่งกลางหลัง ต้องรวบผมตึงให้เรียบร้อยในระดับทัดดอกไม้ โดยใช้ยางรัดผมสีดำ และริบบิ้นผูกผมที่รวบไว้ด้านหลังศีรษะ ริบบิ้นสีขาว มีเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย ความกว้างไม่เกิน ๑ นิ้ว หรือใช้ริบบิ้นสีขาวของโรงเรียน ห้ามใช้โบสำเร็จรูป สายรัดผ้า หรือกำมะหยี่ทุกสี

๒.๔ นักเรียนหญิง ห้ามปฏิบัติตน ดังนี้

 (๑) ดัดผม ซอยผม สไลด์ผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม

 (๒) ติดเครื่องประดับทุกชนิดที่ผม

 (๓) ผูกโบตรงกลางศีรษะด้านบน หรือติดกิ๊บขนาดใหญ่ เกล้ามวยผม หรือถักเปีย

 (๔) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม เช่น การไว้ผมม้า การตัดแต่ง หรือจัดทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

  • สุชีพ บุญวงษ์
  • (นายสุชีพ บุญวงษ์)
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"