ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง สร้างความเข้าใจฯ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เรื่อง สร้างความเข้าใจให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น หากมีผู้กระทำการสิ่งใดโดยแบบอ้างชื่อโรงเรียน เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง หรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอเรียนให้ทราบว่า โรงเรียน ประกอบไปด้วย นักเรียนเก่า ๘๐ รุ่น ผู้ปกครองนักเรียน ครูเก่า ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนปัจจุบัน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างนำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงออกของเฉพาะบุคคล โรงเรียนมิได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  • ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  • (นายโสภณ กมล)
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • "เตรียมอุดมฯ ชี้ รร. ไม่เกี่ยวข้องชุมนุม ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคล". (2563, 11 สิงหาคม). เดลินิวส์. สืบค้นจาก https://www.dailynews.co.th/education/789406

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"