ประกาศ รัชกาลที่ 6 สวรรคต

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประกาศ

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคคต


มีรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา ซึ่งได้ทรงรับรัชทายาทสำเร็จราชการแผ่นดิน ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเจ้าอยู่หัว ทรงพระประชวร พระโรคพระโลหิตเปนพิษในพระอุทรมา แต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน นายแพทย์ทั้งหลายทั้งฝ่ายอายุรแพทย์และศัลยแพทย์ได้ปฤกษาพร้อมกันรักษา แต่พระอาการหาคลายไม่ ถึง ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายนเสด็จสวรรคคต ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เวลาเช้า ๑ นาฬิกากับ ๔๕ นาที และจะได้เชิญพระบรมศพสู่พระโกษฐแห่จากพระมหามณเฑียรไปประดิษฐานไว้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน นั้น

ความเศร้าโศรกสาหัสอันบังเกิดขึ้นในพระบรมราชวงศ์ครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแน่ในพระหฤทัยว่า คงจะเปนความเศร้าโศรกแก่ประชาชน ซึ่งได้พึ่งพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จสวรรคคต ได้ทรงทนุบำรุงให้มีความสุขสำราญร่มเย็นมาตลอดทั่วทั้งพระราชอาณาเขตต์


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"