ประกาสมอบพุทธบุรีมนทลแก่คนะสงค์ไทย ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2487

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาสมอบพุทธบุรีมนทลแก่คนะสงค์ไทย

ขอประกาสแก่พระสงค์ ซึงได้มาประชุมพร้อมกันหยู่นะที่นี่ อันมีพระมหาเถระสังคมนตรีเปนประธาน ด้วยไนวันวิสาขะบูชานี้รัถบาลของพระบาทสมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวรัชกาลที่ 8 แห่งประเทสไทย ได้ประกาสสถาปนาพุทธบุรีมนทลขึ้นไนเนื้อที่อันเปนอานาบริเวนแห่งพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีปริมานพื้นที่ 409.09 ตารางกิโลเมตร โดยกำหนดยกพระพุทธบาทสถานเปนหลักเมืองแห่งพุทธบุรีมนทล เพื่อสัมริทธิผลดังนี้

1. เปนแหล่งกลางที่ชุมนุมแห่งการสึกสาเสาะค้นพระพุทธสาสนา และการปติบัติสาสนธัมของชนทุกชาติทุกภาสาทุกเพสทุกวัย

2. เปนพระนครแห่งพระพุทธสาสนาโดยฉเพาะ เปนที่รวมประดิสถานแห่งสาสนวัตถุโบรานทั่วราชอานาจักร เปนที่ตั้งแห่งการบริหารพระพุทธสาสนาและคนะสงค์

3. เปนนครสักดิ์สิทธิ์แห่งพระพุทธสาสนา เปนนิวาสมนทลของพุทธมามกะชนโดยฉเพาะ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแห่งพระพุทธสาสนาและชาติไทย มีนัยดังแจ้งหยู่ไนประกาสสถาปนาพุทธบุรีมนทลนั้นแล้ว รัถบาลแห่งพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 ขอน้อมถวายพระพุทธบุรีมนทลนี้ ไว้ไนพระบวรพุทธสาสนา เปนจาตุทิสสังคิกาวาส สำหรับพระภิกสุสงค์อันจะมาแต่สี่ทิสได้อาสัยสำนักสึกสาและปติบัติสาสนธัมยังสัมมาปติบัติไห้จเรินงอกงามไพบูลเกื้อกูลสันติสุขแก่โลก

ขอพระสงค์จงรับซึ่งพุทธบุรีมนทลนี้ เพื่อสัมริทธิผลดังกล่าวแล้ว และเพื่อประโยชน์สุขแก่เราทั้งปวง ทุกเมื่อ เทอน ฯ

ประกาส นะ วันที่ 5 มิถุนายน พุทธสักราช 2487

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"