ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง การปรับปรุงตัวอักสรไทยฯ ลงวันที่ 2 พรึสจิกายน 2487

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี
เรื่อง การปรับปรุงตัวอักสรไทย และการไช้
เลขสากลเปนเลขไทย

ด้วยตามที่ได้มีประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง การปรับปรุงตัวอักสรไทย ลงวันที่ 29 พรึสภาคม 2485 และเรื่อง การไช้เลขสากลเปนเลขไทย ลงวันที่ 19 พรึสจิกายน 2485 ความแจ้งหยู่แล้วนั้น

บัดนี้ คนะรัถมนตรีได้ประชุมปรึกสาลงมติไห้ยกเลิกประกาสดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เปนต้นไป

  • ประกาส นะ วันที่ 2 พรึสจิกายน 2487
  • ควง อภัยวงส์
  • นายกรัถมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"