ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง ไห้ยกเลิกระเบียบคำแทนชื่อฯ ลงวันที่ 5 กันยายน 2487

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี
เรื่อง ไห้ยกเลิกระเบียบคำแทนชื่อ คำรับ คำปติเสธ

ด้วยตามประกาสสำนักนายกรัถมนตรี ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2485 เรื่อง วางระเบียบคำแทนชื่อ คำรับ และคำปติเสธ เพื่อไช้พายไนวงราชการทั่วไป และประกาสสำนักนายกรัถมนตรี ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2486 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำรับ คำปติเสธ และไห้ไช้ระเบียบคำแทนชื่อ คำรับ คำปติเสธ โดยเคร่งครัด นั้น

บัดนี้ คนะรัถมนตรีได้พิจารนาเห็นว่า สมควนไห้เปนไปตามความนิยมของประชาชนและความสดวกไนทางราชการ จึงลงมติเปนเอกฉันท์ ไห้ยกเลิกประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง วางระเบียบคำแทนชื่อ คำรับ และคำปติเสธ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2485 และประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำรับ คำปติเสธ และไห้ไช้ระเบียบคำแทนชื่อ คำรับ คำปติเสธ โดยเคร่งครัด ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2486 เสีย ไห้คงไช้ตามระเบียบปติบัติที่นิยมกันมาแต่เดิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เปนต้นไป

  • ประกาส นะ วันที่ 5 กันยายน 2487
  • ควง อภัยวงส์
  • นายกรัถมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"