ประชุมจารึกสยาม/ภาคที่ 1/หลักที่ 1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดูฉบับอื่นของงานนี้ที่ จารึกพ่อขุนรามคำแหง

(๑) พ่Thai character - uu.svgThai character - uue.svgช่Thai character - ii.svgสรThai character - ii.svgนทราThai character - ii.svgทตยแม่Thai character - uu.svgThai character - uue.svgช่นางThai character - uue.svgเสองThai character - ii.svgพ่Thai character - uu.svgThai character - uue.svgช่บานThai character - uue.svgเมอง
(๒) Thai character - uu.svgThai character - ii.svgพ่นอ่งท๋องดยวห๋าคนThai character - uu.svgผ๋ชายสามThai character - uu.svgผ๋Thai character - ii.svgญงโสงThai character - ii.svgพ่Thai character - uue.svgเผอ
(๓) Thai character - uu.svgผ๋อ๋ายตายจากThai character - uue.svgเผออตยมแฏ่ญงงเลกThai character - uue.svgเม่ออThai character - uu.svgThai character - uue.svgฃ๋นให่ญได๋
(๔) Thai character - ii.svgสบเก๋าเข๋าThai character - u.svgฃนสามชนเจ๋าThai character - uue.svgเมองฉอตมาท่Thai character - uue.svgเมองตากพ่Thai character - uu.svgกไปรบ
(๕) Thai character - u.svgฃนสามชนหววซ๋ายThai character - u.svgฃนสามชนขบบมาหววฃวาThai character - u.svgฃนสาม
(๖) ชนThai character - uue.svgเก่ลอนเฃ๋าไพร่ฝ๋าหน๋าใสพ่Thai character - uu.svgThai character - ii.svgหนญญ่ายพายจแจ
(๗) (Thai character - uu.svgก)บ่Thai character - ii.svgหนThai character - uu.svgThai character - ii.svgข่ช๋างเนกพลThai character - uu.svgกขบบเฃ๋าก่อนพ่Thai character - uu.svgThai character - uu.svgกฏ่
(๘) (ช๋า)งด๋วยThai character - u.svgฃนสามชนตนThai character - uu.svgThai character - uu.svgพ่งช๋างThai character - u.svgฃนสามชนตววThai character - uue.svgช่
(๙) มาสThai character - uue.svgเมองแพ่Thai character - u.svgฃนสามชนพ่ายThai character - ii.svgหนพ่Thai character - uu.svgThai character - ii.svgจ่งThai character - uue.svgฃนThai character - uue.svgช่Thai character - uu.svg
(๑๐) Thai character - uue.svgช่พระรามคํแหงThai character - uue.svgเพ่ออThai character - uu.svgThai character - uu.svgพ่งช๋างThai character - u.svgฃนสามชนThai character - uue.svgเม่อ
(๑๑) อช่ววพ่Thai character - uu.svgThai character - uu.svgบํเรอแก่พ่Thai character - uu.svgThai character - uu.svgกบํเรอแก่แม่Thai character - uu.svgThai character - uu.svgกได๋ตวว
(๑๒) Thai character - uue.svgเน๋ออตววปลาThai character - uu.svgกเอามาแก่พ่Thai character - uu.svgThai character - uu.svgกได๋หมากสํ๋หมากหวา
(๑๓) นอนนใดThai character - i.svgกนอร่อยThai character - i.svgกนThai character - ii.svgThai character - uu.svgกเอามาแก่พ่Thai character - uu.svgThai character - uu.svgกไปThai character - ii.svg
(๑๔) หนงงวงงช๋างได๋Thai character - uu.svgกเอามาแก่พ่Thai character - uu.svgThai character - uu.svgกไปท่บ๋านท่Thai character - uue.svgเม
(๑๕) องได๋ช๋างได๋งวงได๋ป่ววได๋นางได๋Thai character - uue.svgเงอนได๋ทองThai character - uu.svgกเอา
(๑๖) มาเวนแก่พ่Thai character - uu.svgกพ่Thai character - uu.svgกตายญงงThai character - ii.svgพ่Thai character - uu.svgThai character - uu.svgกพรำบํเรอแก่Thai character - ii.svgพ่
(๑๗) Thai character - uu.svgกฎ่งงบํเรอแก่พ่Thai character - uu.svgThai character - ii.svgพ่Thai character - uu.svgกตายThai character - ii.svgจ่งได๋Thai character - uue.svgเมองแก่Thai character - uu.svgกทงง
(๑๘) (ก)ลํThai character - uue.svgเม่ออช่ววพ่Thai character - u.svgขนรามคํแหงThai character - uue.svgเมองThai character - u.svgษกโขไทThai character - ii.svgน๋Thai character - ii.svgดในน๋ำ
(๑๙) (Thai character - ii.svgม)ปลาในนาThai character - ii.svgมเข๋าเจ๋าThai character - uue.svgเมองบ่เอาจกอบในไพ่รThai character - uu.svgลทางThai character - uue.svgเพ่
(๒๐) (อ)นThai character - uu.svgจองวววไปค๋าThai character - ii.svgข่ม๋าไปฃายใครจกกใคร่ค๋าช๋างค๋าใค(ร)
(๒๑) จกกใค่รค๋าม๋าค๋าใครจกกใค่รค๋าThai character - uue.svgเงอนค๋าทองค๋าไพร่ฝ๋าหน๋าใส
(๒๒) Thai character - uu.svgลกเจ๋าThai character - uu.svgลกThai character - u.svgฃนThai character - uu.svgผ๋ใดแล๋ลํ๋ตายหายก่วาอ๋ยาวThai character - uue.svgเรอนพ่Thai character - uue.svgเช๋ออ
(๒๓) Thai character - uue.svgเล๋ออฅ๋ามนนช๋างขThai character - uu.svgลกThai character - ii.svgมยยThai character - ii.svgยยเข๋าไพรฝ๋าข๋าไทป่า
(๒๔) หมากป่าThai character - uu.svgพลพ่Thai character - uue.svgเช๋ออมนนไว๋แก่Thai character - uu.svgลกมนนThai character - ii.svgส๋นไพ่รฝ๋า
(๒๕) Thai character - uu.svgลกเจ๋าThai character - uu.svgลกThai character - u.svgฃนThai character - ii.svgผ๋แล๋Thai character - ii.svgผดแผกแสกว๋างกนนสวนThai character - uu.svg
(๒๖) แท๋แล๋Thai character - ii.svgจ่งแล่งฅวาม(แ)ก่ขาด๋วยThai character - uue.svgซ่บ่เฃ๋าThai character - uu.svgผ๋ลกกมกก
(๒๗) Thai character - uu.svgผ๋ซ่อนเหนเข๋าท่านบ่ใคร่Thai character - ii.svgพนเหนThai character - ii.svgสนท่านบ่ใค่รThai character - uue.svgเดอ
(๒๘) ดคนไดThai character - ii.svgข่ช๋างมาหาพาThai character - uue.svgเมองมาThai character - uu.svgศ่ช่อยThai character - uue.svgเหนออThai character - uue.svgเฟ่อ
(๒๙) Thai character - uu.svgก๋มนนบ่Thai character - ii.svgมช๋างบ่Thai character - ii.svgมม๋าบ่Thai character - ii.svgมป่ววบ่Thai character - ii.svgมนางบ่Thai character - ii.svgThai character - uue.svgเง(อ)
(๓๐) นบ่Thai character - ii.svgมทองให๋แก่มนนช่อยมนนตวงเปนบ๋านเปนThai character - uue.svgเมอ
(๓๑) งได๋ข๋าThai character - uue.svgเสอกข๋าThai character - uue.svgเสออหววThai character - uu.svgพ่งหววรบก่Thai character - ii.svgดบ่ข๋าบ่Thai character - ii.svgตใน
(๓๒) ปากThai character - uu.svgปตThai character - ii.svgมีกThai character - ii.svgดงอนนThai character - uue.svgณ่งแขวนไว๋ห๋นนไพร่ฝ๋าหน๋า
(๓๓) ปกกลางบ๋านกลางThai character - uue.svgเมองThai character - ii.svgมถ๋อยThai character - ii.svgมฅวามเจบท๋อง
(๓๔) (ข๋)องใจมนนจกกก่ลาวThai character - uue.svgเถงเจ๋าThai character - uue.svgเถงThai character - u.svgฃนบ่ไร๋ไปลนนก
(๓๕) Thai character - ii.svgด่งอนนท่านแฃวนไว๋พ่Thai character - u.svgฃนรามคํแหงเจ๋าThai character - uue.svgเมองได๋
(๑) Thai character - ii.svgญนรย(กThai character - uue.svgเ)มออถามสวนฅวามแก่มนนด๋วยThai character - uue.svgซ่ไพ่รใน
(๒) (Thai character - uue.svgเม)องThai character - u.svgสกโขไทThai character - ii.svgน๋Thai character - ii.svgจ่งชํส๋างป่าหมากป่าThai character - uu.svgพลท่ววThai character - uue.svgเมอ
(๓) Thai character - uue.svgน๋Thai character - u.svgทกแห่งป่าพ๋ราวก่หลายในThai character - uue.svgเมองThai character - ii.svgน๋ป่าลาง
(๔) ก่หลายในThai character - uue.svgเมองThai character - ii.svgน๋หมากม่วงก่หลายในThai character - uue.svgเมองThai character - ii.svgน๋
(๕) ห(ม)ากฃามก่หลายในThai character - uue.svgเมองThai character - ii.svgน๋ใครส๋างได๋ไว๋แก่มนน
(๖) กลางThai character - uue.svgเมองThai character - u.svgสกโขไทThai character - ii.svgน๋Thai character - ii.svgมน๋ำตรพงงโพยThai character - ii.svgสใสThai character - i.svgกนThai character - ii.svg
(๗) ...(ฎ่)งงThai character - i.svgกน๋ำโขงThai character - uue.svgเม่ออแล๋งรอบThai character - uue.svgเมองThai character - u.svgสกโขไทThai character - ii.svgน๋Thai character - ii.svgตร
(๘) Thai character - uu.svgบ(ร)ได๋สามพนนThai character - ii.svgศ่ร๋อยวาคนในThai character - uue.svgเมองThai character - u.svgสกโขไทThai character - ii.svgน๋
(๙) มก(ก)ทานมกกทรงThai character - ii.svgสลมกกโอยทานพ่Thai character - u.svgฃนรามคํแหง
(๑๐) เจ๋าThai character - uue.svgเมองThai character - u.svgสกโขไทThai character - ii.svgน๋ทงงชาวแม่ชาวเจ๋าทวยป่ววท่วยนา
(๑๑) Thai character - uu.svgล(ก)เจ๋าThai character - uu.svgลกThai character - u.svgฃนทงงThai character - ii.svgซ่นทงงหลายทงงThai character - uu.svgผ๋ชายThai character - uu.svgผ๋ญีง
(๑๒) Thai character - uu.svgฝงท่วยThai character - ii.svgมสรธาในพระThai character - u.svgพทธสาสน(า)ทรงThai character - ii.svgสลThai character - uue.svgเม่ออพรน
(๑๓) ษาThai character - u.svgทกคนThai character - uue.svgเม่ออโอกพรนษากรานกThai character - i.svgถนThai character - uue.svgเดอนThai character - uue.svgณ่งThai character - ii.svgจ่
(๑๔) งแล๋วThai character - uue.svgเมออกรานกThai character - ii.svgถนThai character - ii.svgมพนํThai character - ii.svgบ๋ยยThai character - ii.svgมพนํหมากThai character - ii.svg
(๑๕) พนํดอกไม๋Thai character - ii.svgมหมอนณ่งงหมอนโนนบThai character - ii.svgพารกThai character - ii.svgถนโอ
(๑๖) ยทานแล่Thai character - ii.svgปแล๋Thai character - i.svgญบล๋านไปThai character - uu.svgสดญดดกThai character - i.svgถนThai character - uue.svgเถงอ
(๑๗) ไรThai character - i.svgญกThai character - uu.svgพ๋นThai character - uue.svgเม่ออจกกเฃ๋ามาวยงรยงกันแฏ่อไร
(๑๘) Thai character - i.svgญก(Thai character - uu.svgพ๋)นเท๋าหววลานดํบงคํกลองด๋วยสยงพาดสยงThai character - ii.svg
(๑๙) นสยงThai character - uue.svgเล๋อนสยงฃบบใครจกกมกกเหล๋นเหล๋นใครจ
(๒๐) กกมกกหววหววใครจกกมกกThai character - uue.svgเล๋อนThai character - uue.svgเล๋อนThai character - uue.svgเมองสุ
(๒๑) กโขไทThai character - ii.svgน๋Thai character - ii.svgThai character - ii.svgศ่ปาก(ปThai character - uu.svg)ตหลวงท๋ยนญอมคนสยดกนน
(๒๒) เฃ๋ามาThai character - uu.svgดท่านเผาทย(น)ท่านเหล๋นไฟThai character - uue.svgเมองThai character - u.svgสโขไทThai character - ii.svgน๋
(๒๓) Thai character - ii.svgมฎ่งงจกกแตกกล(าง)Thai character - uue.svgเมองThai character - u.svgสโขไทThai character - ii.svgน๋Thai character - ii.svgThai character - ii.svgพหารThai character - ii.svg
(๒๔) พระThai character - u.svgพทธThai character - uu.svgรบทองThai character - ii.svgมพระอฎฐารศThai character - ii.svgพระThai character - u.svg(พ)ทธThai character - uu.svgรบ
(๒๔) Thai character - ii.svgพระThai character - u.svgพทธThai character - uu.svgรบอนนใหญ่Thai character - ii.svgมพระThai character - u.svgพทธThai character - uu.svgรบอนน
(๒๖) รามThai character - ii.svgThai character - ii.svgพหารอนนใหญ่Thai character - ii.svgThai character - ii.svgพหารอนนรามThai character - ii.svgThai character - uu.svgป่
(๒๗) Thai character - uu.svgครThai character - ii.svgน่สไ...ดThai character - ii.svgมเ(ถรThai character - ii.svg)มมหาเถรThai character - uue.svgเบ๋องตวนนตก
(๒๘) Thai character - uue.svgเมองThai character - u.svgสโข(ไท)Thai character - ii.svgน๋Thai character - ii.svgมอ(ไรThai character - i.svg)ญญกพ่Thai character - u.svgฃนรามคํแหงกทํ
(๒๙) โอยทานแก่มหาเถรส(งงฆ)ราชปราชญรยนจบThai character - ii.svgบดกไตร
(๓๐) หลวกกกว่าThai character - uu.svgป่Thai character - uu.svgครในThai character - uue.svgเมองThai character - ii.svgน๋Thai character - u.svgทกคนThai character - u.svgลกแฏ่Thai character - uue.svgเมองThai character - ii.svgสรธ
(๓๑) รมมราชมาใ(นก)ลางอรThai character - i.svgญญกThai character - ii.svgThai character - ii.svgพหารอนนThai character - uue.svgณ่งมน
(๓๒) ใหญ่Thai character - uu.svgสงงามแก่กํThai character - ii.svgมพระอฎฐารศอนนThai character - uue.svgณ่งThai character - u.svgลกThai character - uue.svgอย
(๓๓) Thai character - uue.svgเบ๋องตวน(น)โอกThai character - uue.svgเมอ(ง)Thai character - u.svgส(โ)ขไทThai character - ii.svgน๋Thai character - ii.svgThai character - ii.svgพหารThai character - ii.svgThai character - uu.svgป่Thai character - uu.svgคร
(๓๔) Thai character - ii.svgมทเลหลวง(Thai character - ii.svgมป่)าหมากป่าThai character - uu.svgพลThai character - ii.svgมไร่Thai character - ii.svgมนาThai character - ii.svgThai character - ii.svgถ่นถ๋าน
(๓๕) Thai character - ii.svgมบ๋านใหญ่บ๋า(นเ)ลกThai character - ii.svgมป่าม(ว่)งThai character - ii.svgมป่าฃามThai character - uu.svgดงามฎงงแกล๋
(๑) (ง)...Thai character - uue.svgเบ๋องThai character - ii.svgตนนอนThai character - uue.svgเมองThai character - u.svgสโขไทThai character - ii.svgน๋Thai character - ii.svgมตลาดป
(๒) (สา)นThai character - ii.svgมพระอจนThai character - ii.svgมปราสาทThai character - ii.svgมป่าหมากพ๋ราวปาหมาก
(๓) ลางThai character - ii.svgมไร่Thai character - ii.svgมนาThai character - ii.svgThai character - ii.svgถ่นถ๋านThai character - ii.svgมบ๋านให่ญบ๋านเลกThai character - uue.svgเบ๋
(๔) องหววนอนThai character - uue.svgเมองThai character - u.svgสโขไทThai character - ii.svgน๋Thai character - ii.svgThai character - uu.svgThai character - ii.svgThai character - ii.svgพหารThai character - uu.svgป่Thai character - uu.svgคร
(๕) Thai character - uu.svgอ่ยThai character - ii.svgThai character - ii.svgสรดภงสThai character - ii.svgมป่าพราวปาลางThai character - ii.svgมปาม่วงป่าฃาม
(๖) Thai character - ii.svgน๋ำโคกThai character - ii.svgมพระขThai character - u.svgพงThai character - ii.svgผเทพดาในเฃาอนนน๋นน
(๗) เปนใหญ่กว่าThai character - u.svgทกThai character - ii.svgผในThai character - uue.svgเมองThai character - ii.svgน๋Thai character - u.svgฃนThai character - uu.svgผ๋ใดThai character - uue.svgThai character - uue.svgเมอง
(๘) Thai character - u.svgสโขไทThai character - ii.svgน๋แล๋ไหว๋Thai character - ii.svgThai character - ii.svgพลThai character - uue.svgถกThai character - uue.svgเมองThai character - ii.svgน๋ท่ยงThai character - uue.svgเมอง
(๙) Thai character - ii.svgน๋Thai character - ii.svgThai character - ii.svgผ๋ไหว๋บ่Thai character - ii.svgThai character - ii.svgพลบ่Thai character - uu.svgถกThai character - ii.svgผในเฃาอนนบ่Thai character - uu.svgฅ๋มบ่
(๑๐) เกรงThai character - uue.svgเมองThai character - ii.svgน๋หาย๑๒๑๔สกThai character - ii.svgปมโรงพ่Thai character - u.svgฃนรามคํ
(๑๑) แหงเจ๋าThai character - uue.svgเมองThai character - ii.svgศรสชชนาไลThai character - u.svgสโขไทThai character - ii.svgน๋Thai character - uu.svgปลกไม๋ตา
(๑๒) Thai character - ii.svgน๋ได๋Thai character - ii.svgสบThai character - ii.svgศ่เข๋าThai character - ii.svgจ่งให๋ช่างฟนนขดารThai character - ii.svgหนฏ๋งงหว่าง
(๑๓) กลางไม๋ตานThai character - ii.svgน๋วนนThai character - uue.svgเดอนดบบThai character - uue.svgเดอนโอกแปดวนนวน
(๑๔) Thai character - uue.svgเดอนเตมThai character - uue.svgเดอนบ๋างแปดวนนThai character - uu.svgฝงThai character - uu.svgป่Thai character - uu.svgครเถรมหาเถ
(๑๕) Thai character - uue.svgเดอนเตมThai character - uue.svgเดอนบ๋างแปดวนนThai character - uu.svgฝงThai character - uu.svgป่Thai character - uu.svgครเถรมหาเถ
(๑๖) งท่วยจำThai character - ii.svgสลThai character - ii.svgผ๋ใช่วนนThai character - uu.svgสดธรรมพ่Thai character - u.svgฃนรามคํแหง
(๑๗) เจ๋าThai character - uue.svgเมองThai character - ii.svgศรสชชนาไลThai character - u.svgสโขไทThai character - uue.svgฃ๋นณ่งงThai character - uue.svgเหนอขดา
(๑๘) Thai character - ii.svgหนให๋Thai character - uu.svgฝงท่วยThai character - uu.svgลกเจ๋าThai character - uu.svgลกThai character - u.svgฃนThai character - uu.svgฝงท่วยThai character - uue.svgถบ๋านThai character - uue.svg
(๑๙) Thai character - uue.svgเมองคนนวนนThai character - uue.svgเดอนดบบThai character - uue.svgเดอนเตมท่านแฏ่งช๋างThai character - uue.svgเผ
(๒๐) (อ)กกรพดดลยางท๋ยนญ่อมทองงา...ฃวาThai character - uue.svgThai character - uu.svgรจาThai character - ii.svgคร
(๒๑) (พ่)Thai character - u.svgฃนรามคํแหงThai character - uue.svgฃ๋นThai character - ii.svgข่ไปนบพร(ะ)...อรThai character - i.svgญญกแล๋
(๒๒) (วเฃ๋)ามาจาThai character - i.svgรกอนนThai character - uue.svgณ่งThai character - ii.svgมในThai character - uue.svgเมองชลยงสถาบกไว๋
(๒๓) (ด๋ว)ยพระThai character - ii.svgศรรดนธาThai character - u.svgดจาThai character - i.svgรกอนนThai character - uue.svgณ่งThai character - ii.svgมในถ๋ำThai character - uue.svgชถ๋ำ
(๒๔) (พ)ระรามThai character - uu.svgอย่ฝ่งงน๋ำสํพายจาThai character - i.svgรกอนนThai character - uue.svgณ่งThai character - ii.svgมในถ๋ำ
(๒๕) (รด)นธารในกลวงป่าตานThai character - ii.svgน๋Thai character - ii.svgมษาลาสองอนนอนนThai character - uue.svgณ่งThai character - uue.svgช่
(๒๖) (ษา)ลาพระมาสอนนThai character - uue.svgณ่งThai character - uue.svgช่Thai character - u.svgพทธษาลา(ข)ดารThai character - ii.svgหนThai character - ii.svgน๋Thai character - uue.svgช่ม
(๒๗) นงงThai character - ii.svgษลาบาตรสถาบกไว๋Thai character - ii.svgหน๋Thai character - ii.svg(จ่ง)ทงงหลายเหน
(๑) พ่Thai character - u.svgฃนพระ(รา)มคำแหงThai character - uu.svgลกพ่Thai character - u.svgฃนThai character - ii.svgษรThai character - ii.svgนทราThai character - ii.svgทตยเป
(๒) (นThai character - u.svg)ฃน(ใ)นThai character - uue.svgเมองThai character - ii.svgษรสชชน(นาไ)ลThai character - u.svgสโขไททงงมากาวลาว
(๓) (แ)ล๋ไทThai character - uue.svgเมองใต๋หล๋าฟ้าฎ...ไทชาวThai character - uu.svgชาวของมาออ
(๔) ก๑๒๐๗สกThai character - ii.svgThai character - u.svgกรให๋Thai character - u.svgขด(เอา)พระธาThai character - u.svgดออกทงงหลาย
(๕) เหนกทำThai character - uu.svgบชาบํเรอแก่พระธาThai character - u.svgดได๋Thai character - uue.svgเดอนหกวนนThai character - ii.svgจ่
(๖) งเอาลงฝงงในกลางThai character - uue.svg(เมอ)งThai character - ii.svgษรสชชนาไลก่พระเจ
(๗) Thai character - ii.svgThai character - uue.svgเหนอหกเข๋าThai character - ii.svgจ่แล๋วต๋งงวยงผาลอ๋มพระม
(๘) หาธาThai character - u.svgดสามเข๋าThai character - ii.svgจ่งแล้วThai character - uue.svgเม่อก่อนลายThai character - uue.svgสไทThai character - ii.svgน๋บ่
(๙) Thai character - ii.svgม๑๒๐๕สกThai character - ii.svgมแมพ่Thai character - u.svgฃนรามคํแหงหาใคร่ใจ
(๑๐) ในใจแล่ใศ่สายThai character - uue.svgสไทThai character - ii.svgน๋ลายThai character - uue.svgสไทThai character - ii.svgน๋Thai character - ii.svgจ่งThai character - ii.svgThai character - uue.svgเพ่
(๑๑) Thai character - u.svgฃนThai character - uu.svgผ๋น๋นนใศ่ไว๋พ่Thai character - u.svgฃนพระรามคํแหงน๋นนหา
(๑๒) เปนท๋าวเปนพรญาแก่ไททงงหลายหาเปน
(๑๓) Thai character - uu.svgครอาจารยสงงสอนไททงงหลายให๋Thai character - uu.svgร๋
(๑๔) Thai character - u.svgบนThai character - uu.svgร๋ธรมมแทแต่คนอนนThai character - ii.svgมในThai character - ii.svgเมองไทดว๋ย
(๑๕) Thai character - uu.svgร๋ดว๋ยหลวกกดว๋ยแก๋ลวดว๋ยหานดว๋ยแคะ
(๑๖) ดว๋ยแรงหาคนจกกเสมอThai character - ii.svgม่ได๋อาจปราบThai character - uu.svgฝงข๋า
(๑๗) Thai character - ii.svgเสกThai character - ii.svgThai character - ii.svgเมองกว๋างช๋างหลายปราบThai character - ii.svgเบ๋องตวนนอ
(๑๘) อกรอดสรลวงสองแฅวThai character - u.svgลํบาจายสคาเท๋าฝงงขอ
(๑๙) Thai character - ii.svgเถงวยงจนนวยงคำเปนThai character - ii.svgทแล๋วThai character - ii.svgเบ๋องหวว
(๒๐) นอนรอดคนThai character - ii.svgทพระบางแพรกThai character - uu.svgสพรณณThai character - uu.svg
(๒๑) มราชThai character - uu.svgThai character - ii.svgรเพชThai character - uu.svg(บThai character - ii.svg)รThai character - ii.svgศรธรมมราชฝงงทเล
(๒๒) Thai character - u.svgมทรเปนThai character - ii.svgท(แล๋วThai character - ii.svg)เบ๋องตวนนตกรอดThai character - ii.svgเมอ
(๒๓) งฉอดThai character - ii.svgเมอง...นหงศาพThai character - i.svgดสThai character - u.svgมทรหาเป
(๒๔) นแดน๐Thai character - ii.svgเบ๋อง(Thai character - ii.svgตน)นอนรอดThai character - ii.svgเมองแพลThai character - ii.svgเม
(๒๕) องม่านThai character - ii.svgเมองน..Thai character - ii.svgเมองพลววพ๋นฟงงของ
(๒๖) Thai character - ii.svgเมองชวาเป(นThai character - i.svgท)แล๋ว๐Thai character - uu.svgปลกลย๋งThai character - uu.svgฝงThai character - uu.svgลกบ๋า
(๒๗) Thai character - uu.svgลกThai character - ii.svgเมอง(นน๋)นชอบดว๋ยธรมมThai character - u.svgทกคน

พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์ แม่กูชื่อนางเสือง พี่กูชื่อบานเมือง ตูพี่น้องท้องเดียว ๕ คน ผู้ชายสาม ผู้หญิงสอง พี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตียมแต่ยังเล็ก เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้สิบเก้าเข้า ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาท่เมืองตาก พ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้าย ขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุนสามชนเกลื่อนเข้า ไพร่ฟ้าหน้าใส พ่อกูหนีญญ่ายพ่ายจะแจ กูบ่หนี กูชี่ข้างเนกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วยขุนสามชน ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพ้ ขุนสามชนพ่ายหนี พ่อกูจึงขึ้นชื่อกูชื่อพระรามคำแหง เพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชน

เมื่อชั่วพ่อกู กูบำเรอแก่พ่อกู กูบำเรอแก่แม่กู กูได้ตัวเนื้อตัวปลา กูเอามาแก่พ่อกู กูได้หมากส้มหมากหวานอันใดกินอะหร่อยกินดี กูเอามาแก่พ่อกู กูไปตีหนังวังช้างได้ กูเอามาแก่พ่อกู กูไปที่บ้านท่เมือง ได้ช้างได้งวง ได้ปั่วได้นาง ได้เงินได้ทอง กูเอามาเวรแก่พ่อกู พ่อกูตาย ยังพี่กู กูพร่ำบำเรอแก่พี่กูดังบำเรอแก่พ่อกู พี่กูตาย จึงได้เมืองแก่กูทั้งกลม

เมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ๑๐ในไพร่ลู่ทาง เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส ลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้ ล้มตายหายกว่า๑๑ เหย้าเรือนพ่อเชื่อเสื้อค้า๑๒มัน ช้างฃลูกเมียเยีย๑๓ข้าว ไพร่ฟ้าข้าไทย ป่าหมากป่าพลู พ่อเชื่อมันไว้แก่ลูกมันสิ้น ไพร่ฟ้าลูกเจ้าลูกขุน ผิแหละผิดแผกแสกว้างกัน สวนดูแท้แล้ จึงแล่งความแก่ข้าด้วยซื่อ บ่เข้าผู้ลักมักผู้ซ่อน เห็นข้าวท่านบ่ใคร่พิน๑๔ เห็นสินท่านบ่ใคร่เดือด คนใดขี่ช้างมาหา พาเมืองมาสู่ ช่วยเหนือเฟื้อกู๑๕มัน บ่มีช้างบ่มีม้า บ่มีปั่วบ่มีนาง บ่มีเงินบ่มีทอง ให้แก่มัน ช่วยมันตวง๑๖เป็นบ้านเป็นเมือง ได้ข้าเสือกข้าเสือ หัวพุ่งหัวรบก็ดี บ่ฆ่าบ่ตี

ในปากประตูมีกะดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั้น๑๗ ไพร่ฟ้าหน้า.ก กลางบ้านกลางเมือง มีถ้อยมีความ เจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่ไร้ ไปลั่นกะดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียก เมื่อถามสวนความแก่มันด้วยซื่อ ไพร่ในเมืองสุโขทัยนี้จึ่งชม สร้างป่าหมากป่าพลู ทั่วเมืองทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าลาง๑๘ก็หลายในเมืองนี้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนี้ ใครสร้างได้ไว้แก่มัน กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีน้ำตระพังโพย๑๙สีใสกินดี ดังกินน้ำโขงเมื่อแล้ง รอบเมืองสุโขทัยนี้ ตรีบูร๒๐ได้สามพันสี่ร้อยวา คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน๒๑ พ่อขุนรามคำแหง เจ้าเมืองสุโขทัยนี้ ทั้งชาวแม่ชาวเจ้า ท่วยปั่วท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขุน ทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งผู้ชายผู้หญิง ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน เมื่อออกพรรษา กรานกฐินเดือนหนึ่งจึงแล้ว เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบี้ยมีพนม๒๒หมาก มีพนมดอกไม้ มีหมอนนั่งหมอนนอน บริพารกฐินโอยทานแล่ปีแล้ญิบ๒๓ล้าน ไปสวดญัตติกฐินถึงอรัญญิกพู้น เมื่อจักเข้ามาเวียง เรียงกันแต่อรัญญิกพู้นเท้าหัวสานดํบงคํกลอย? ด้วยเสียงพาทย์เสียงพิณ เสียงเลื่อนเสียงขับ ใครจักมักเล่นเล่น ใครจักมักหัวหัว ใครจักมักเลื่อนเลื่อน เมืองสุโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวง เทียนญอม๒๔คนเสียดกันเข้าดูท่านเผาเทียนเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนี้มีดังจักแตก

กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารศ มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม มีพิหารอันใหญ่ มีพิหารอันราม๒๕ มีปู่ครู.....มีเถร มีมหาเถร

เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้ มีอรัญญิก๒๖ พ่อขุนรามคำแหงกระทำโอยทานแก่มหาเถร สังฆราชปราชเรียนจบปิฎกไตร หลวก๒๗กว่าปู่ครูในเมืองนี้ ทุกคนลุกแต่๒๘เมืองศรีธรรมราชมา ในกลางอรัญญิก มีพิหารอันหนึ่ง มนใหญ่สูงงามแก่กม๒๙ มีพระอัฏฐารศอันหนึ่งลุกยืน

เบื้องตะวันออกเมืองสุโขทัยนี้ มีพิหาร มีปู่ครู มีทะเลหลวง มีป่าหมากป่าพลู มีไร่มีนา มีถิ่นมีถาน มีบ้านใหญ่บ้านเล็ก มีป่าม่วงมีป่าขาม ดูงามดังแกล้

เบื้องตีนนอน๓๐เมืองสุโขทัยนี้ มีตลาดปสาน๓๑ มีพระอัจนะ มีปราสาท๓๒ มีป่าหมากพร้าว ป่าหมากลาง มีไร่มีนา มีถิ่นมีถาน มีบ้านใหญ่บ้านเล็ก

เบื้องหัวนอน๓๓เมืองสุโขทัยนี้ มีกุฎีพิหารปู่ครูอยู่ มีสรีดภงส๓๔ มีป่าพร้าวป่าลาง มีป่าม่วงป่าขาม มีน้ำโคก มีพระขะพุงผี เทพดาในเขาอันนั้น เป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ ขุนผู้ใดถือเมืองสุโขทัยนี้แล้ ไหว้ดีพลีถูก เมืองนี้เที่ยง เมืองนี้ดี ผิไหว้บ่ดีพลีบ่ถูก ผีในเขาอัน บ่คุ้มบ่เกรง เมืองนี้หาย

๑๒๑๔ ศก ปีมะโรง พ่อขุนรามคำแหง เจ้าเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยนี้ ปลูกไม้ตาลนี้ได้สิบสี่เข้า จึงให้ช่างฟันขะดารหินตั้งหว่างกลางไม้ตาลนี้ วันเดือนดับเดือนออก๓๕แปดวัน วันเดือนเต็มเดือนบ้าง๓๖แปดวัน ฝูงปู่ครูเถรมหาเถรขึ้นนั่งเหนือขะดารนี้สวดธรรมแก่อุบาสกฝูงท่วยจำศีล ผิใช่วันสวดธรรม พ่อขุนรามคำแหง เจ้าเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย ขึ้นนั่งเหนือขะดารหิน ให้ฝูงท่วยลูกเจ้าลูกขุน ฝูงท่วยถือบ้านถือเมืองกัน วันเดือนดับเดือนเต็ม ท่านแต่งช้างเผือกกระพัด๓๗ลยาง๓๘ เทียนย่อมทองงา...ขวาชื่อรูจาศรี๓๙ พ่อขุนรามคำแหงขึ้นขี่ไปนบพระ...อรัญญิกแล้วเข้ามา

จารึกอันหนึ่ง มีในเมืองชเลียง สฐาบกไว้ด้วยพระศรีรัตนธาตุ จารึกอันหนึ่งมีในถ้ำ ชื่อถ้ำพระราม อยู่ฝั่งน้ำสัมพาย จารึกอันหนึ่งมีในถ้ำรัตนธาร๔๐ ในกลวง๔๑ป่าตาลนี้มีศาลาสองอัน อันหนึ่งชื่อศาลาพระมาส อันหนึ่งชื่อพุทธศาลา ขะดารหินนี้ชื่อมะนังคศิลาบาตร สฐาบกไว้หนี้ จึงทั้งหลายเห็น

พ่อขุนรามคำแหง ลูกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นขุนในเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย ทั้งมากาวลาวและไทย เมืองใต้หล้าฟ้า...ไทยชาวอูชาวของ๔๒มาออก๔๓ ๑๒๐๗ ศก ปีกุน๔๔ ให้ขุดเอาพระธาตุออกทั้งหลายเห็น กระทำบูชาบำเรอแก่พระธาตุได้เดือนหกวัน จึงเอาลงฝังในกลางเมืองศรีสัชนาลัยก่อพระเจดีย์เหนือหกเข้าจึงแล้ว ตั้งเวียงผาล้อมพระมหาธาตุสามเข้าจึงแล้ว

เมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี ๑๒๐๕ ศก ปีมะแม พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจแล่ใส่ลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อพ่อขุนผู้นั้นใส่ไว้ พ่อขุนพระรามคำแหงนั้นหาเป็นท้าวเป็นพระยาแก่ไทยทั้งหลาย หาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนไทยทั้งหลาย ให้รู้บุญรู้ธรรมแท้ แต่คนอันมีในเมืองไทย ด้วยรู้ด้วยหลวก ด้วยแกล้วด้วยหาญ ด้วยแคะด้วยแรง หาคนจักเสมอมิได้ อาจปราบฝูงข้าศึก มีเมืองกว้างช้างหลาย ปราบเบื้องตะวันออก รอด๔๕สระหลวงสองแควลุมบาจายสคาเท้าฝั่งของถึงเวียงจันทร์เวียงคำเป็นที่แล้ว เบื้องหัวนอน รอดคนทีพระบางแพรกสุพรรณภูมิราชบุรีเพ็ชร์บุรีศรีธรรมราชฝั่งทะเลสมุทเป็นที่แล้ว เบื้องตะวันตก รอดเมืองฉอดเมือง...หงสาวดีสมุทห้าเป็นแดน เบื้องตีนนอน รอดเมืองแพร่เมืองน่านเมือง...เมืองพลั่วพ้นฝั่งของเมืองชะวาเป็นที่แล้ว ปลูกเลี้ยงฝูงลูกบ้านลูกเมืองนั้น ชอบด้วยธรรมทุกคน

เตียมแต่ – ตั้งแต่
เข้า – ปี
ฉอด – อำเภอแม่สอด อยู่ในจังหวัดตาก
หนีญญ่ายพายจะแจ – หนีกระจัดกระจาย
เนกพล – ชื่อช้าง คือ อเนกพล – มีกำลังมิใช่น้อย
มาส – คำเขมร แปลว่า ทอง
ตีหนังวังช้าง – คล้องช้าง
ปั่ว – ชาย
ทั้งกลม – ทั้งปวง
๑๐ จกอบ คำเขมร – ภาษีชะนิดหนึ่งที่เก็บแก่ผู้นำสัตว์และเข้าของไปเที่ยวขายในที่ต่าง ๆ คำนี้มีใช้ในหนังสือสัญญาต่าง ๆ ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเจ้า
๑๑ กว่า – ไทยโบราณที่อยู่ริมแม่น้ำซีเจียง มณฑลกุยจิว ในประเทศจีน หมายความว่า เสีย เช่น คำว่า ตายเสียปล้ว เขาพูดว่า "ตายกว่าแล้ว"
๑๒ เสื้อค้า – เสื้อติดตัว คำว่า ค้า – ติด
๑๓ เยีย ภาษาเงี้ยวหรือไทยโบราณ – ฉางข้าว
๑๔ พิน – ยินดี
๑๕ ช่วยเหนือเฟื้อคู – ช่วยเอื้อเฟื้อบำรุง
๑๖ ตวง – นับ ในศิลาจารึกนครชุม หลักที่ ๓ ด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๔ มีคำโบราณว่า นับ ตวง ถ้วน, ภาษาลาวทุกวันนี้ ตวงเบิ่ง แปลว่า ดู หรือพิจารณา ถ้าเช่นนั้นแล้ว คำว่า ตวงเป็นบ้านเป็นเมือง = ดูประหนึ่งเป็นบ้านเมืองของตน หรือนับว่าเมืองสุโขทัยเป็นเหมือนบ้านเมืองของตน
๑๗ หั้น – นั้น
๑๘ ลาง ภาษาเงี้ยว – ขนุน
๑๙ ตระพังโพย – บ่ออัศจรรย์
๒๐ ตรีบูร – กำแพงสามชั้น
๒๑ โอยทาน – ให้ทาน
๒๒ พนม คำเขมร – ภูเขา
๒๓ ญิบ – สอง ญิบล้าน – สองล้าน
๒๔ เทียนยอม – ย่อม
๒๕ ราม – ขนาดกลาง ไม่ใหญ่นักไม่เล็กนัก
๒๖ อรัญญิก – ทุกวันนี้เรียก วัดสพานหิน ยังมีพระอัฏฐารศลุกขึ้นยืน
๒๗ หลวก – รู้หลัก
๒๘ ลุกแต่ – มาแต่
๒๙ แก่กม – ที่สุด
๓๐ เบื้องตีนนอน – ทิศเหนือ
๓๑ ปสาน – ตลาดมีห้องแถว ภาษาเปอร์เซียว่า บาซาร์
๓๒ ปราสาทนี้ เข้าใจว่า ปราสาทหินซึ่งเป็นวัดพระพายหลวงบัดนี้
๓๓ เบื้องหัวนอน – ทิศใต้
๓๔ สรีดภงค์ มาจากภาษาสันสกฤตว่า สริทฺภงฺค แปลว่า ทำนบ
๓๕ เดือนออก – ข้างขึ้น
๓๖ เดือนบ้าง – ข้างแรม
๓๗ กระพัด คำเขมร – สายรัดกูบบนหลังช้าง
๓๘ ลยาง คำเขมร – ภู่ เครื่องประดับหัวช้าง
๓๙ รูจาศรี – ชื่อช้าง
๔๐ ถ้ำพระรามแลถ้ำรัตนธาร ดูหนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่อง เที่ยวเมืองพระร่วง หน้า ๑๑๕
๔๑ ในกลวง – ในภายใน
๔๒ ชาวอูชาวของ – ผู้ที่อยู่ตามริมแม่น้ำอูและแม่น้ำของ
๔๓ มาออก – มาขึ้น
๔๔ ที่จริง พ.ศ. ๑๒๐๗ เป็นปีระกา ไม่ใช่ปีกุน
๔๕ รอด – ตลอด