ข้ามไปเนื้อหา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา/บอกแก้

จาก วิกิซอร์ซ
บอกแก้

ราชกิจจาฯ เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๑๒ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘ ประกาศกรมทะเบียนการค้า หน้า ๕๔๖ บรรทัดที่ ๓ นับจากข้างล่าง คำว่า "ด้วยบริษัทล่ำซำ จำกัด" แก้เป็น "ด้วยผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทป่าไม้ล่ำซำ จำกัด" และหน้า ๕๔๗ บรรทัดที่ ๑๒ คำว่า "นายทองอยู่ ล่ำซำ" แก้เป็น "นางทองอยู่ ล่ำซำ"

กับตอนที่ ๑๕ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘ ฉะบับพิเศษ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๑๒๗ วรรคท้าย ซึ่งมีความว่า "คำกล่าวโทษซึ่งบันทึกแล้ว แต่ผู้กล่าวโทษยอมลงลายมือชื่อ เจ้าพนักงานผู้รับคำกล่าวโทษจะไม่จัดการแก่คำกล่าวโทษนั้นก็ได้" ก่อนคำว่า "ยอม" ตกคำว่า "ไม่" ให้เติมแก้เป็นว่า "คำกล่าวโทษซึ่งบันทึกแล้ว แต่ผู้กล่าวโทษไม่ยอมลงลายมือชื่อ เจ้าพนักงานผู้รับคำกล่าวโทษจะไม่จัดการแก่คำกล่าวโทษนั้นก็ได้"

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1)ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2)รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3)ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4)คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5)คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"