ข้ามไปเนื้อหา

ผู้สร้างสรรค์:หลวงประเจิดอักษรลักษณ์ (สมโภช อัศวนนท์)

จาก วิกิซอร์ซ
ประเจิดอักษรลักษณ์ (สมโภช อัศวนนท์), หลวง
(พ.ศ. ?–?)
ขุนนางชาวไทย ไม่ทราบปีเกิดปีตาย ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2480–2481[1]

งาน

[แก้ไข]

อ้างอิง

[แก้ไข]
  1. กรมที่ดิน. (2562). เจ้ากรมและอธิบดีกรมที่ดิน (อดีต–ปัจจุบัน). สืบค้นจาก https://www.dol.go.th/Pages/รายชื่ออธิบดีกรมที่ดิน.aspx

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก