ผู้ใช้:Bebiezaza/กระบะทราย 3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ที่วิจัยแล้ว

สระอำ สระอา กับราชกิจจานุเบกษา text layer[แก้ไข]

เพราะ text layer ของราชกิจจานุเบกษายุคที่พิมพ์ในคอมแปลงสระ อา ทุกตัวเป็น สระ อำ
  • แทน "อำ" (ไม่ต้องเอา อ มา) ด้วย " า"
  • ตารางวิจัยข้างล่าง (regex ให้มีวรรคคั่นทุกตัว?)
อา อำ หมายเหตุ
กระท า กระทำ
ก ากับ กำกับ
ก าลังก าย กำลังกาย (ผสม)
ก าหนด กำหนด
ค า คำ เกิด false positive กับ คา
ค าสั่ง คำสั่ง
จ ากัด จำกัด
จ านวน จำนวน
จ าเป็น จำเป็น
ช้ า ช้ำ เกิด false positive กับ ช้า
ซ้ า ซ้ำ
ด าเนิน ดำเนิน
ต ารวจ ตำรวจ
ต าแหน่ง ตำแหน่ง
ถ้ า ถ้ำ เกิด false positive กับ ถ้า
ท า ทำ เกิด false positive กับ ทา
ท างาน ทำงาน
ท าให้ ทำให้
น า นำ เกิด false positive กับ นา
น าเสนอ นำเสนอ
ประจ า ประจำ
ส าคัญ สำคัญ
ส านักงาน สำนักงาน (ผสม)
ส าหรับ สำหรับ
ส าเน า สำเนา (ผสม)
อ านวย อำนวย
อ านาจ อำนาจ
อา เหมือนเดิม หมายเหตุ
กฎหม าย กฎหมาย
กระจ าย กระจาย
กระด าน กระดาน
กล าง กลาง
กล่ าว กล่าว
กว้ าง กว้าง
กันย ายน กันยายน
ก้ า ก้า ก้าว
ก าร การ
กีฬ า กีฬา
กฤษฎีก า กฤษฎีกา
ขย าย ขยาย
ข่ า ข่า ข่าย ข่าว
ข้ า ข้า ข้าง
เข้ า เข้า
คมน าคม คมนาคม
คร าว คราว
คล้ าย คล้าย
คว าม ความ
ค า คา เกิด false positive กับ คำ
ค่ า ค่า
ฆ่ า ฆ่า
ง าน งาน
จร าจร จราจร
จ าก จาก
เจตน า เจตนา
เจ้ า เจ้า
เฉพ าะ เฉพาะ
ช่องท าง ช่องทาง
ช้ า ช้า เกิด false positive กับ ช้ำ
ช าติ ชาติ
ญ า ญา ปัญญา อาญา
ฐ า ฐา ฐาน
ต าม ตาม
ถ า ถา ถาวร // กัน false positive "ถ้ำ" แล้ว
ถ้ า ถ้า เกิด false positive กับ ถ้ำ
ทร าบ ทราบ
ท า ทา เกิด false positive กับ ทำ
ท่ า ท่า ท่าน เท่า
ท้ า ท้า ท้าย
ท าง ทาง กัน false positive "ทำงาน" แล้ว
ทุเล า ทุเลา
โทรส าร โทรสาร
ธน า ธนา ธนาคาร (ชัยวุฒิ)ธนาคมานุสรณ์
ธ านี ธานี
น า นา เกิด false positive กับ นำ
น าม นาม
น ายก นายก
แนวท าง แนวทาง
บรรด า บรรดา
บ าง บาง
บ าย บาย นโยบาย
โบร าณ โบราณ
ประก าศ ประกาศ
ประช า ประชา ประชาชน
ประส า ประสา ประสาท ประสาน
ปร ากฏ ปรากฏ
ปร าการ ปราการ การ แก้มาก่อนแล้ว
ผ่ า ผ่า ผ่าน
ฝ่ า ฝ่า
พนักง าน พนักงาน
พย าน พยาน
พระร าช(บัญญัติ|กำหนด|กฤษฎีกา) พระราช$1
พล าด พลาด
พิจ ารณ า พิจารณา
ภ า ภา ภาพ
ม า มา มาก
ม้ า ม้า
มาตร า มาตรา มา แก้มาก่อนแล้ว
มีน าคม มีนาคม
ยูอ าร์แอล ยูอาร์แอล
เยียวย า เยียวยา
ร้ า ร้า ร้าย
ร าช ราช
ราชกิจจ านุเบกษ า ราชกิจจานุเบกษา ราช แก้มาก่อนแล้ว
ร ายก าร รายการ
ร ายละเอียด รายละเอียด
ล ามก ลามก
ลักษณ์) ลาย$1
ว่ า ว่า
วิช า วิชา
เวล า เวลา
ษ า ษา
สป า สปา
สภ าพ สภาพ
สม าชิก สมาชิก
สร้ าง สร้ าง
ส าคร สาคร
ส าธ ารณ สาธารณ สาธารณะ
ส าม สาม // กัน false positive "สำมะ-" แล้ว
สาม ารถ สามารถ สาม แก้มาก่อนแล้ว
ส ารสนเทศ สารสนเทศ
ส าระ สาระ
สื่อส าร สื่อสาร
เส้นท าง เส้นทาง
หน้ า หน้า
หม าย หมาย
หล าย หลาย
ห า หา เนื้อหา หาก
ห้ า ห้า ห้าม
เหม าะ เหมาะ
อน าจ าร อนาจาร
อย่ า(ง) อย่า$1 (รวมถึงคำว่า อย่าง)
อ้ าง อ้าง
อ าจ อาจ
อ าญา อาญา ญา แก้มาก่อนแล้ว
อ าณ าจักร อาณาจักร
อ าทิ อาทิ
อ าบ อาบ
อ าศัย อาศัย
เอกส าร เอกสาร