ผู้ใช้:Octahedron80/กระบะทราย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ที่มา: รายงานการสัมมนา แนวทางการเขียนศัพท์วิชาการด้วยอักษรธรรมล้านนา วันที่ 17 มกราคม 2546 ณ ห้องสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี

จัดทำโดย: สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่ไม่นำมารวมไว้: ปกรายงาน, สารบัญ, กำหนดการสัมมนาฯ, ภาพถ่ายในงานสัมมนาฯ

คำนำ[แก้ไข]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภาษาล้านนาโดยมอบหมายให้สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการสัมมนา เรื่อง แนวทางการเขียนศัพท์วิชาการด้วยอักษรธรรมล้านนา โดยเชิญผู้รู้ทางด้านอักษรธรรมล้านนาในภาคเหนือจากสถานศึกษาต่าง ๆ มาร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2546 ที่ผ่านมา

ภายหลังเสร็จสิ้นการสัมมนาดังกล่าว สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้นมัสการท่านพระครูอดุล สีลกิตติ์ และเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รุ่งเรืองศรี อาจารย์บุญคิด วัชรศาสตร์ อาจารย์มานิต เขตสิทธิ์ คุณเกริก อัครชิโนเรศ และคุณสนั่น ธรรมธิ มาประชุมร่วมกันอีก 3 ครั้ง เพื่อจัดทำร่างแนวทางการเขียนศัพท์วิชาการด้วยอักษรธรรมล้านนา หลังจากนั้นสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดส่งร่างดังกล่าว ให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาแล้ว สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดประชุมอีก 2 ครั้ง โดยเรียนเชิญคณะผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่านดังรายนามข้างต้นมาร่วมกันพิจารณา เพื่อจัดทำแนวทางการเขียนศัพท์วิชาการด้วยอักษรธรรมล้านนาฉบับสมบูรณ์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการสัมมนา นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอักษรธรรมล้านนาทุกท่าน ตลอดจนคณะทำงานดำเนินการจัดการสัมมนาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดสัมมนาครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการสัมมนาฉบับนี้จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านอักษรธรรมล้านนาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวงการศึกษาต่อไป


(รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คำกล่าวรายงานของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์พงศเดช์ ไชยคุตร ในพิธีการเปิดสัมมนาฯ[แก้ไข]

กราบเรียนท่านรองอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน รวมทั้งนักวิชาการทางด้านอักษรธรรมล้านนา

การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการดำริของที่ประชุมคณบดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของอักษรธรรมล้านนา โดยเฉพาะการเขียนอักษรธรรมตามป้ายสถานศึกษาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงจัดสรรงบประมาณให้สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการเรียนเชิญท่านวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนามาปรึกษาหารือ เพื่อตกลงสร้างระบบระเบียบในการเขียนให้ตรงกัน

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รุ่งเรืองศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการสัมมนาในครั้งนี้

สุดท้ายนี้ ผมใคร่ขอขอบคุณท่านรองอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาครั้งนี้ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เปิดการสัมมนา

คำกล่าวเปิดการสัมมนาของรองอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ในพิธีเปิดการสัมมนาฯ[แก้ไข]

ท่านผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร ผู้เข้าร่วมการสัมมนา แนวทางในการเขียนศัพท์วิชาการด้วยอักษรธรรมล้านนาที่เคารพทุกท่าน ด้วยท่านอธิการบดีมีภาระกิจ ท่านก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก ส่วนหนึ่งท่านก็เป็นคนภาคเหนือ ท่านก็ได้มอบหมายให้กระผม จริง ๆ แล้วท่านจะมาเอง พอดีติดธุระก็เลยมอบหมายให้กระผม มาเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ครับ

การสัมมนา แนวทางในการเขียนศัพท์วิชาการด้วยอักษรธรรมล้านนา ในวันนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในระยะเวลาที่ผ่านมาก็ทราบว่า ความที่เราพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เราทิ้งทรัพย์สมบัติ มรดกที่สำคัญของเราไว้ มากมายหลายอย่าง อักษรธรรมล้านนาก็เป็นมรดกอันหนึ่งที่มีความสำคัญ ซึ่งจะต้องถือว่าจะต้องเร่งพัฒนาและเร่งรักษาไว้ สำนักส่งเสริมฯได้ดำเนินการที่จะอนุรักษ์สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของชาวล้านนาไว้มากพอสมควร ในส่วนของอักษรธรรมล้านนาก็ได้เคยดำเนินการโดย ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รุ่งเรืองศรี ได้ดำเนินการไปบ้างแล้วในโอกาสที่ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักในคุณค่าดังกล่าวจึงได้พูดคุยปรึกษาหารือกัน อย่างที่ท่านผู้อำนวยการพูดว่า ที่ประชุมคณบดีได้กล่าวถึงกรณีที่จะอนุรักษ์อักษธรรมล้านนา เพราะฉนั้นในเรื่องของการดำเนินการสัมมนา เพื่อหาแนวทางการเขียนศัพท์วิชาการด้วยอักษรธรรมล้านนาดังกล่าว จะมีความสำคัญต่อการเขียนศัพท์อักษรธรรมล้านนาให้เป็นมาตรฐานและสามารถกำหนดแนวทางในการเขียนไปในแนวทางเดียวกันเหมือนกัน ซึ่งสามารถจะทำความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในทุก ๆ แห่งได้

เมื่อครั้งหลังสุดมีการเสนอที่จะเขียนชื่อเป็น 3 ภาษา คือเป็นภาษาล้านนา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ควบคู่กันไปในส่วนต่าง ๆ จะเป็นชื่อของสถาบัน คณะ สำนัก ต่าง ๆ ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไป การเขียนจะเหมือนกันไม่ หรือการเขียนจะเป็นไปในรูปทางเดียวกันหรือเปล่า วันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากใคร่ขอฝากกับผู้รู้ ท่านผู้มีประสบการณ์ ท่านผู้ที่ได้เคยเขียนอักษรธรรมล้านนามานะครับ ที่จะได้ปรึกษาหารือกัน เพื่อจะได้หาแนวทางในการสร้างมาตรฐาน สร้างระบบของการเขียนอักษรธรรมล้านนาให้สมบูรณ์ ให้สามารถแพร่ขยายออกไปได้ นี้ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการตอบรับจากนักวิชาการ ท่านผู้อาวุโส ท่านผู้รู้ ที่ได้เข้ามาช่วย ขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ ดร. อุดม รุ่งเรืองศรี ถือว่าเป็นเสาหลักในการที่จะช่วยในการทำให้การสัมมนาครั้งนี้สำเร็จ ผมขออวยพรให้การสัมมนานี้ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และขอเปิดการสัมมนา ขอบคุณมากครับ

คำกล่าวปิดการสัมมนา[ของ]รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาจารย์พีระพงษ์ ดวงแก้ว ในพิธีปิดการสัมมนาฯ[แก้ไข]

ท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน

การสัมมนาของเราได้ดำเนินมาถึงจุดสุดท้ายแล้ว ระยะเวลาในการสัมมนาจะน้อยไป หัวข้อที่เราสัมมนาเป็นหัวข้อที่ละเอียดมาก เป็นการสัมมนาที่มีประโยชน์มาก ได้พูดคุยกันโดยเฉพาะผู้ทรงภูมิความรู้มาพูดคุยกัน ผมมีโอกาสมาฟังมาเก็บรายละเอียดที่เป็นประโยชน์

ในนามสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้ให้งบประมาณสนับสนุน กราบขอบพระคุณศาตราจารย์ ดร. อุดม รุ่งเรืองศรี ได้สละเวลามาช่วยทำให้เกิดการสัมมนาครั้งนี้ทำให้ได้รับความสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้าคงจะได้พูดคุยกันในรายละเอียดอีก สำหรับหลักฐานในการสัมมนาครั้งนี้ทางสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมก็จะได้เผยแพร่และจัดส่งให้ท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาต่อไป

ขอขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้ง ขอขอบคุณท่านวิทยากรและท่านผู้มีความรู้ทุกท่านที่ได้มาในการสัมมนาครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ

โครงการสัมมนา เรื่องแนวทางในการเขียนศัพท์วิชาการด้วยอักษรธรรมล้านนา[แก้ไข]

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรูปกิจกรรมต่างๆตลอดช่วงระยะเวลาร่วม 40 ปีนับตั้งแต่สถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะมีภาระกิจทางด้านการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งสร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความยิ่งใหญ่ทางด้านวัฒนธรรมมาแต่อดีต เป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมล้านนาในทุกๆด้านโดยเฉพาะอักษรธรรมที่ใช้เขียนภาษาล้านนาจัดเป็นมรดกที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณ และเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทางด้านภาษาของชาวล้านนาอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักในความสำคัญของภาษาล้านนาที่นับวันจะสูญหายไป ถึงแม้ในปัจจุบันการเรียนการสอน ทางด้านการเขียนอักษรธรรมล้านนา (ตัวเมือง) มีการจัดสอนในวัด ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีสื่อการเรียนการสอนซึ่งสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น แต่การใช้ศัพท์ทางวิชาการในขณะนี้ เป็นศัพท์ทางวิชาการที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเป็นศัพท์วิชาการเฉพาะทาง อีกทั้งมีการนิยมเขียนตัวเมืองสำหรับชื่อสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการสอน ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา เป็นต้น

ด้วยตระหนักในคุณค่าดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภาษาล้านนา ขึ้น โดยมอบให้สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดสัมมนา เรื่องแนวทางในการเขียนศัพท์วิชาการด้วยอักษรธรรมล้านนา โดยเชิญผู้รู้ทางด้านภาษาล้านนามาร่วมสัมมนา จัดทำแนวการเขียนศัพท์วิชาการด้วยอักษรธรรมล้านนา เพื่อตอบสนองต่อความเจริญทางวิชาการ โดยแนวทางที่ผู้รู้ที่เข้าสัมมนาร่วมกันคิดขึ้นนี้จะสามารถใช้เป็นมาตรฐานรองรับการเขียนศัพท์วิชาการด้วยอักษรธรรมล้านนาได้ และยังสามารถใช้เขียนชื่อสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ทุกระดับอย่างถูกต้องและแพร่หลายกว้างขวางต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภาษาล้านนา และร่วมกันสร้างระบบการเขียนศัพท์วิชาการด้วยอักษรธรรมล้านนา เพื่อใช้ในวงการต่าง ๆ ต่อไป
 2. เพื่อเป็นการสร้างและประสานเครือข่าย การทำงานทางด้านภาษาล้านนาระหว่างนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

จำนวน 45 คน (นักวิชาการทางด้านภาษาล้านนา จำนวน 30 คน วิทยากร 4 คน ผู้ดำเนินรายการ 2 คน ผู้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 6 คน)

วัน เวลาและสถานที่

วันที่ 17 มกราคม 2546 เวลา 08.00–16.30 น. ห้องสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณ

ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ได้ระบบการเขียนอักษรธรรมล้านนาสำหรับการเขียนศัพท์วิชาการและชื่อของสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ
 2. ได้เครือข่ายการทำงานด้านอักษรธรรมล้านนาระหว่างนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
วิธีการดำเนินงาน
 1. จัดทำโครงการเพื่อขอรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาล้านนา
 2. เสนอโครงการให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
 3. เชิญนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอเอกสารรูปแบบภาษาอักษรธรรมล้านนา
 4. เชิญนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสัมมนา
 5. จัดเตรียมทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 6. จัดสัมมนา และประเมินผลโครงการ
 7. จัดทำรายงานการสัมมนา