พระคาถาแผ่เมตตาไปทั่ว 3 โลก

จาก วิกิซอร์ซ

นโม พุทธสิกขีพระพุทธเจ้า

นโม สรรพพุทธานัง

นโม สรรพธัมมานัง

นโม สรรพสังฆานัง

นโม อิติ อิติ โพธิสัตว์


โอม ฉัพพรรณรังสีพระพุทธเจ้า

โอม ท่านท้าวจาตุรมหาพรหม

โอม ท่านท้าวพยายมราช

โอม ท่านท้าวสักกะเทวราช

โอม ท่านท้าวจาตุรมหาราช

ลูกขออุทิศส่วนกุศลด้วย อิทัง ปุญญะพะลัง


ผลบุญใดที่ลูกได้สั่งสมมารวมทั้งสวดพระนามพระผู้มีพระภาคเจ้า

ลูกขอแผ่ส่วนกุศลไปกับฉัพพรรณรังสีรัศมีหกประการขององค์สมเด็จพระพิชิตมารศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์


ขอได้โปรดดลบันดาลให้สรรพสัตว์ทั้งสามโลก เจ้ากรรมนายเวร และญาติมิตร มีความสุขสำเร็จในชีวิต ได้หลุดพ้นจากวัฎสงสาร โดยสิ้นเชิง ด้วยพระบารมีมิอาจประมาณ ลูกขอน้อมนอบนมัสการด้วยจิตใจ ขอให้สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก เจ้ากรรมนายเวรญาติมิตรและจิตลูกสว่างสะอาดสดใส หลุดพ้นไซร้สู่บ้านพระนิพพานพร้อมด้วยบริวารทุกท่านเทอญ สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ นิพพานสุขัง