ข้ามไปเนื้อหา

พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภออุ้มผาง พ.ศ. ๒๕๐๒

จาก วิกิซอร์ซ
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)


Seal of the Royal Command of Thailand
Seal of the Royal Command of Thailand


พระราชกฤษฎีกา


ตั้งอำเภออุ้มผาง


พ.ศ. ๒๕๐๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.


ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒


เป็นปีที่ ๑๔ ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรตั้งอำเภอเพิ่มขึ้นในท้องที่จังหวัดตาก เพื่อประโยชน์ในการปกครองและความสะดวกของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้มาตรา ๑

พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภออุ้มผาง พ.ศ. ๒๕๐๒”


มาตรา ๒

พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[1]


มาตรา ๓

ให้ตั้งกิ่งอำเภออุ้มผาง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นอำเภออุ้มผาง


มาตรา ๔

ให้อำเภออุ้มผางขึ้นอยู่ในความปกครองของจังหวัดตาก


มาตรา ๕

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ถ. กิตติขจร
รองนายกรัฐมนตรีหมายเหตุ

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่กิ่งอำเภออุ้มผาง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีท้องที่กว้างขวางและกันดาร ตั้งอยู่ห่างไกลอำเภอแม่สอด จังหวัดตากมาก การติดต่อกับอำเภอและจังหวัดแต่ละครั้งต้องได้รับความยากลำบาก เพราะต้องเดินทางผ่านป่าและเขา และบางครั้งเพื่อความรวดเร็วต้องผ่านเข้าไปในเขตประเทศพม่าอีกด้วย ซึ่งอาจไม่เป็นการปลอดภัย สมควรยกฐานะกิ่งอำเภอดังกล่าวขึ้นเป็นอำเภอ เพื่อประโยชน์ในการปกครองและอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรในท้องที่ ทั้งเป็นการส่งเสริมท้องที่ให้เจริญขึ้นอีกเชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนที่ ๕๐/หน้า ๑๐๘/๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒
ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1)ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2)รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3)ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4)คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5)คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"