พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยที่ระโหฐานในพระราชสำนักนิ์ ๒๒ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริห์ว่า ตามความนิยมที่เคยมีเปนพระราชประเพณีมาแต่ก่อน ๆ ถ้ามีเหตุพระบรมวงษานุวงษ์พระองค์หนึ่งพระองค์ใดสิ้นพระชนม์ลง ในพระราชสำนักได้ไว้ทุกข์เปนการแสดงความเคารพถวายแด่ผู้ที่สิ้นพระชนม์ บางพระองค์มีกำหนดถึง ๑๐๐ วันเศษ หรือบางพระองค์ก็น้อยกว่านั้นบ้าง บัดนี้ ทรงพระราชดำริห์เห็นว่า ในสมัยนี้มีราชการแผ่นดินเปลี่ยนแปลงเจริญรุ่งเรืองขึ้น จำเปนจะต้องแก้ไขพระราชประเพณีไว้ทุกข์ให้เหมาะแก่กาลสมัย เพื่อให้เปนการสดวกแก่ราชการที่ควรจะต้องจัดต้องประพฤติต่อไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราเปนพระราชกฤษฎีกาให้เปนแบบฉบับสำหรับราชการตั้งแต่นี้ต่อไป ให้พระบรมวงษานุวงษ์แลข้าราชการในพระราชสำนัก นับทั้งราชองครักษ์ด้วย มีกำหนดที่จะไว้ทุกข์ในเวลามีเหตุเมื่อพระบรมวงษานุวงษ์สิ้นพระชนม์ลง เปนกำหนดดังต่อไปนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ๔ เดือน พระเจ้าลูกยาเธอ ๒ เดือน สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ ๒ เดือน สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ ๒ เดือน พระเจ้าพี่ยาเธอ ๑ เดือน พระเจ้าน้องยาเธอ ๑ เดือน สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอทุกชั้น ๑ เดือน พระเจ้าบรมวงษ์เธอทุกชั้น ๑๕ วัน นอกจากนี้ พระบรมวงษานุวงษ์ที่นับเนื่องตามฐานว่าเปนพระญาติใกล้ชิด จะทรงไว้ทุกข์เพิ่มเติมส่วนพระองค์อย่างบุคคลสามัญให้ซึ่งกันแลกันอีกช้านานไปเท่าใด ย่อมไม่มีข้อห้าม

พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ถือว่าเปนระเบียบสำหรับไว้ทุกข์แต่เฉภาะพระบรมวงษานุวงษ์เพียงที่กำหนดพระเกียรติยศไว้ข้างต้นเท่านั้น แลถ้าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มวันขึ้นถวายเปนพระเกียรติยศพิเศษในคราวใดก็ได้ ตามแต่จะทรงพระราชดำริห์เห็นสมควร จะไม่เปนการขัดขวางแก่พระราชกฤษฎีกานี้โดยอย่างหนึ่งอย่างใด

พระบรมราชโองการดำรัสสั่งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เปนวันที่ ๑๐๑๖ ในรัชกาลปัตยุบันนี้


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"