พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยพระราชวงศ์ แลผู้มีบรรดาศักดิ์ ทำลายชีพตนเอง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยพระราชวงศ์ แลผู้มีบรรดาศักดิ์ ทำลายชีพตนเอง


ศุภมัสดุพระพุทธศาสนกาล เปนอดีตภาค ๒๔๕๘ พรรษา ปัตยุบันสมัยกุมภาพันธมาศ สัตตวีสติมสุรทิน อาทิตย์วาร โดยกาลกำหนด

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ เอกอรรคมหาบุรุษบรมนราธิราช พินิตประชานารถมหาสมตวงศ์ อติศัยพงศวิมลรัตน์ วรขัตติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ บรมธรรมิกมหาราชาธิราชบรมนาถบพิตร พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ เบื้องอุตรภาคแห่งท้องพระโรงในค่ายหลวง ตำบลบ้านโป่ง มณฑลราชบุรี พร้อมด้วยเสนาบดี มหาอำมาตย์ราชเสวก แลนายเสือป่า มีอาทิ คือ มหาอำมาตย์เอก (นายกองตรี) เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ๑ มหาเสวกเอก (นายพลตรี นายพลเสือป่า) เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี เสนาบดีกระทรวงวัง ๑ จางวางเอก (นายพลเสือป่า) พระยาบุรุษยรัตนราชพัลลภ อธิบดีกรมชาวที่ ๑ จางวางโท (นายพลตรี นายพลเสือป่า) พระยาประสิทธิ์ศุภการ อธิบดีกรมมหาดเล็ก ผู้ช่วยสมุหราชองครักษ์ ๑ พระตำรวจโท (นายกองตรี) พระยาราชวัลภานุศิษฐ สมุหพระตำรวจ ๑ นายพลโท พระยาเทพอรชุน สมุหราชองครักษ์ ๑ มหาเสวกโท พระยาศรีสุนทรโวหาร ผู้ช่วยราชเลขานุการ ๑ มหาเสวกโท พระยาศรีวรวงษ์ ปลัดทูลฉลองกระทรวงมุรธาธร ๑ มหาเสวกตรี พระยาบำเรอภักดิ์ สมุหพระราชมณเฑียร ๑ นายหมวดเอก เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ หัวหมื่นมหาดเล็ก ราชองครักษ์เสือป่า ๑ แลข้าทูลลอองธุลีพระบาทราชบริพาร ฝ่ายทหาร พลเรือน แลเสือป่า นอกนี้มีเปนเอนกคณนา ห้อมล้อมฝ่าพระบาทยุคลบทมาลย์ ปริหารพระราชอิศริยยศ โดยกำหนดฐานันดร

จึ่งมีพระบรมราชโองการมานพระสุรสิงหนาทดำรัสเหนือเกล้าฯ ว่าได้ทรงทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท ตามรายงานกระทรวงกระลาโหมว่า นายพันตรีหลวงโลหะอาวุธ (หม่อมราชวงษ์ ชวน ทินกร ณ กรุงเทพ) สมุหบาญชีกรมแสงสรรพยุทธ ซึ่งเปนผู้มีพิรุธในเรื่องที่เงินในกรมแสงสรรพยุทธหายนั้น ได้ทำลายชีพตนเองในที่คุมขัง ทรงพระราชดำริห์ว่า อันการปลงชีพตนเองเช่นนี้ย่อมไม่เปนที่นิยม ทั้งในพระพุทธศาสนา แลอาณาจักร และโลก คือ ในทางพระพุทธศาสนาย่อมถือว่าเปนอัตตะวินิบาต ในทางอาณาจักรก็ถือว่าเปนอันทำลายชีวิตมนุษย์ผู้หนึ่งเหมือนกัน แลในทางโลกนับว่าเปนคนวิปริตผิดธรรมดา จึ่งเปนกรรมอันพระราชวงศ์ แลข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์ไม่พึงประพฤติ เมื่อผู้ใดประพฤติกรรมอันลามกเห็นปานชนี้แล้ว ผู้นั้นย่อมเปนผู้มีความผิด หาควรจะได้รับเกียรติยศอย่างหนึ่งอย่างใดในทางราชการไม่ เพราะฉนั้น อย่าให้เจ้าพนักงานจัดเครื่องประดับเกียรติยศพระราชทานสำหรับศพนายพันตรีหลวงโลหะอาวุธ (หม่อมราชวงษ์ชวน ทินกร ณ กรุงเทพ) เลย อนึ่ง ต่อไปเมื่อน่าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดในราชตระกูลก็ดี ข้าราชการผู้มียศบรรดาศักดิ์ก็ดี ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการปลงชีวิตตนเองไซร้ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานจัดเครื่องประดับเกียรติยศศพพระราชทานเปนอันขาด ให้เสนาบดีวังเปนน่าที่รักษาพระราชกฤษฎีกานี้


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"