พระราชกฤษฎีกา แก้ไขเพิ่มเติมมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราชกฤษฎีกา [1]

เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”


_______________


ด้วย พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้รับมอบอำนาจ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ข้อ ๒ มีใจความ ดังนี้

ข้อ ๒ เครื่องหมายของมูลนิธิเป็นรูปทรงหยดน้ำ ภายในประกอบด้วยภาพหนังสือในลักษณะเปิด มีดอกบัวตูมสองดอกอยู่ภายในทั้งซ้าย – ขวา ด้านบนประดับด้วยภาพดอกบัวบาน ได้อัญเชิญพระนามาภิไธย ย่อ ม.ว.ก. ประดิษฐานเหนือดอกบัวทั้งสาม มีอักษรย่อ ม.ท.ศ. พร้อมข้อความคำว่า “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ประกอบรองรับอยู่ด้านล่าง ตามรูปสัญลักษณ์ที่ปรากฏ ดังนี้

โดยมีความหมาย แสดงถึงน้ำพระทัย จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระเมตตาและห่วงใยต่อผู้ด้อยโอกาสในการศึกษาของเยาวชนไทย จึงได้พระราชทานทุนการศึกษาเพื่อสังคมและอนาคตที่ดี ยังความเจริญรุ่งเรืองต่อตนเอง และประเทศชาติสืบไป

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร ได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิรายนี้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง/หน้า ๕๔-๕๕/๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"