พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการฯ พุทธศักราช ๒๔๘๙

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)


Seal of the Royal Command of Thailand


พระราชบัญญัติ


จัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี


จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม


พุทธศักราช ๒๔๘๙
อานันทมหิดล


ตราไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙


เป็นปีที่ ๑๓ ในรัชชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงท้องที่'''จังหวัดพระนคร'''และ'''จังหวัดธนบุรี''' '''จังหวัดปราจีนบุรี''' '''จังหวัดสระบุรี''' โดยจัดตั้ง'''จังหวัดสมุทรปราการ''' '''จังหวัดนนทบุรี''' '''จังหวัดสมุทรสาคร''' และ'''จังหวัดนครนายก'''ขึ้น

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้ ให้เรียกว่า “'''พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช ๒๔๘๙'''”


มาตรา ๒

พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[1]


มาตรา ๓

ให้แยก'''อำเภอสมุทรปราการ''' '''อำเภอบางพลี''' '''อำเภอบางบ่อ''' และ'''อำเภอพระประแดง''' ออกจากการปกครองของ'''จังหวัดพระนคร''' จัดตั้งเป็นจังหวัดขึ้น เรียกว่า '''จังหวัดสมุทรปราการ'''


มาตรา ๔

ให้แยก'''อำเภอนนทบุรี''' และอำเภอ'''ปากเกร็ด''' ออกจากการปกครองของ'''จังหวัดพระนคร''' กับให้แยก'''อำเภอบางกรวย''' '''อำเภอบางใหญ่''' และ'''อำเภอบางบัวทอง''' ออกจากการปกครองของ'''จังหวัดธนบุรี''' จัดตั้งเป็นจังหวัดขึ้น เรียกว่า '''จังหวัดนนทบุรี'''


มาตรา ๕

ให้แยก'''อำเภอสมุทรสาคร''' '''อำเภอกระทุ่มแบน''' และ'''อำเภอบ้านแพ้ว''' ออกจากการปกครองของ'''จังหวัดธนบุรี''' จัดตั้งเป็นจังหวัดขึ้น เรียกว่า '''จังหวัดสมุทรสาคร'''


มาตรา ๖

ให้แยก'''อำเภอนครนายก''' '''อำเภอองครักษ์''' และ'''อำเภอปากพลี''' ออกจากการปกครองของ'''จังหวัดปราจีนบุรี''' กับให้แยก'''อำเภอบ้านนา''' ออกจากการปกครองของ'''จังหวัดสระบุรี''' จัดตั้งเป็นจังหวัดขึ้น เรียกว่า '''จังหวัดนครนายก'''


มาตรา ๗

ให้รัฐมนตรีว่าการ'''กระทรวงมหาดไทย'''รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ปรีดี พนมยงค์
นายกรัฐมนตรี

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๓/ตอนที่ ๒๙/หน้า ๓๑๕/๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙
ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"