พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551/กฎกระทรวง 8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503[แก้ไข]

[1]

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1[แก้ไข]

ให้ยกเลิก

(1) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2503
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503
(3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503
(4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2503
(5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503
(6) กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503
(7) กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503

ข้อ 2[แก้ไข]

ส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพภาคที่ 3 และกองทัพภาคที่ 4 มีดังนี้

(1) ส่วนราชการต่อไปนี้ขึ้นต่อกองทัพภาคที่ 1[แก้ไข]

(ก) มณฑลทหารบกที่ 11
(ข) มณฑลทหารบกที่ 12
(ค) มณฑลทหารบกที่ 13
(ง) มณฑลทหารบกที่ 14

(2) ส่วนราชการต่อไปนี้ขึ้นต่อกองทัพภาคที่ 2[แก้ไข]

(ก) มณฑลทหารบกที่ 21
(ข) มณฑลทหารบกที่ 22
(ค) มณฑลทหารบกที่ 23
(ง) มณฑลทหารบกที่ 24

(3) ส่วนราชการต่อไปนี้ขึ้นต่อกองทัพภาคที่ 3[แก้ไข]

(ก) มณฑลทหารบกที่ 31
(ข) มณฑลทหารบกที่ 32
(ค) มณฑลทหารบกที่ 33

(4) ส่วนราชการต่อไปนี้ต่อกองทัพภาคที่ 4[แก้ไข]

(ก) มณฑลทหารบกที่ 41
(ข) มณฑลทหารบกที่ 42

ข้อ 3[แก้ไข]

ส่วนราชการที่ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 11 มณฑลทหารบกที่ 12 มณฑลทหารบกที่ 13 มณฑลทหารบกที่ 14 มณฑลทหารบกที่ 21 มณฑลทหารบกที่ 22 มณฑลทหารบกที่ 23 มณฑลทหารบกที่ 24 มณฑลทหารบกที่ 31 มณฑลทหารบกที่ 32 มณฑลทหารบกที่ 33 มณฑลทหารบกที่ 41 และมณฑลทหารบกที่ 42 มีดังนี้

= (1) ส่วนราชการต่อไปนี้ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 11[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกกรุงเทพ
(ข) จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
(ค) จังหวัดทหารบกเพชรบุรี
(ง) จังหวัดทหารบกราชบุรี

(2) ส่วนราชการต่อไปนี้ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 12[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี
(ข) จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา

(3) ส่วนราชการต่อไปนี้ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 13[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกลพบุรี
(ข) จังหวัดทหารบกสระบุรี

(4) จังหวัดทหารบกชลบุรีขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 14[แก้ไข]

(5) ส่วนราชการต่อไปนี้ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 21[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกนครราชสีมา
(ข) จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์
(ค) จังหวัดทหารบกสุรินทร์

(6) ส่วนราชการต่อไปนี้ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 22[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกอุบล
(ข) จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด

= (7) ส่วนราชการต่อไปนี้ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 23[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกขอนแก่น
(ข) จังหวัดทหารบกเลย

(8) ส่วนราชการต่อไปนี้ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 24[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกอุดร
(ข) จังหวัดทหารบกนครพนม
(ค) จังหวัดทหารบกสกลนคร

(9) ส่วนราชการต่อไปนี้ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 31[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกนครสวรรค์
(ข) จังหวัดทหารบกตาก
(ค) จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์
(ง) จังหวัดทหารบกพิษณุโลก

(10) ส่วนราชการต่อไปนี้ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 32[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกลำปาง
(ข) จังหวัดทหารบกพะเยา
(ค) จังหวัดทหารบกน่าน
(ง) จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์

(11) ส่วนราชการต่อไปนี้ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 33[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกเชียงใหม่
(ข) จังหวัดทหารบกเชียงราย

(12) ส่วนราชการต่อไปนี้ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 41[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช
(ข) จังหวัดทหารบกชุมพร
(ค) จังหวัดทหารบกทุ่งสง
(ง) จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี

(13) ส่วนราชการต่อไปนี้ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 42[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกสงขลา
(ข) จังหวัดทหารบกปัตตานี

ข้อ 4[แก้ไข]

เขตพื้นที่ของมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบก มีดังนี้

(1) มณฑลทหารบกที่ 11 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกกรุงเทพ มีเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร
(ข) จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี มีเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
(ค) จังหวัดทหารบกเพชรบุรี มีเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ง) จังหวัดทหารบกราชบุรี มีเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

(2) มณฑลทหารบกที่ 12 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี มีเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก
(ข) จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา มีเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

(3) มณฑลทหารบกที่ 13 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกลพบุรี มีเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และ จังหวัดอ่างทอง
(ข) จังหวัดทหารบกสระบุรี มีเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(4) มณฑลทหารบกที่ 14 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกชลบุรี ซึ่งมีเขตพื้นที่ชลบุรีจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง[แก้ไข]

(5) มณฑลทหารบกที่ 21 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกนครราชสีมา มีเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ
(ข) จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ มีเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
(ค) จังหวัดทหารบกสุรินทร์ มีเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

(6) มณฑลทหารบกที่ 22 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกอุบล มีเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดศรีสะเกษ
(ข) จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด มีเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร

(7) มณฑลทหารบกที่ 23 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกขอนแก่น มีเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม
(ข) จังหวัดทหารบกเลย มีเขตพื้นที่จังหวัดเลย

(8) มณฑลทหารบกที่ 24 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกอุดร มีเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
(ข) จังหวัดทหารบกนครพนม มีเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม
(ค) จังหวัดทหารบกสกลนคร มีเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

(9) มณฑลทหารบกที่ 31 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกนครสวรรค์ มีเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดอุทัยธานี
(ข) จังหวัดทหารบกตาก มีเขตพื้นที่จังหวัดตาก
(ค) จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ มีเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร
(ง) จังหวัดทหารบกพิษณุโลก มีเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย

(10) มณฑลทหารบกที่ 32 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกลำปาง มีเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง
(ข) จังหวัดทหารบกพะเยา มีเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
(ค) จังหวัดทหารบกน่าน มีเขตพื้นที่จังหวัดน่าน
(ง) จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ มีเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่

(11) มณฑลทหารบกที่ 33 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ มีเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน
(ข) จังหวัดทหารบกเชียงราย มีเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

(12) มณฑลทหารบกที่ 41 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช มีเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากอำเภอทุ่งสง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต
(ข) จังหวัดทหารบกชุมพร มีเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
(ค) จังหวัดทหารบกทุ่งสง มีเขตพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง
(ง) จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี มีเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(13) มณฑลทหารบกที่ 42 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่[แก้ไข]

(ก) จังหวัดทหารบกสงขลา มีเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล
(ข) จังหวัดทหารบกปัตตานี มีเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา

ข้อ 5[แก้ไข]

มณฑลทหารบก มีหน้าที่

(ก) บังคับบัญชาจังหวัดทหารบก และกำลังประจำถิ่นของกองทัพบก ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
(ข) รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดี และการเรือนจำ
(ค) ดำเนินการสัสดี การเกณฑ์ช่วยราชการทหารและการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่
(ง) สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่
(จ) ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการป้องกันประเทศ

ข้อ 6[แก้ไข]

จังหวัดทหารบก มีหน้าที่

(ก) บังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบก ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
(ข) รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดี และการเรือนจำ
(ค) ดำเนินการสัสดี การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร และการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่
(ง) สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่
(จ) ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการป้องกันประเทศ


ให้ไว้ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ[แก้ไข]

  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มีการแก้ไขการแบ่งส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพภาคที่ 3 และกองทัพภาคที่ 4 รวมทั้ง มีการแก้ไขการเรียกชื่อมณฑลทหารบกเสียใหม่ประกอบกับสมควรกำหนดหน้าที่ของมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107/ตอนที่ 129/หน้า 225/26 กรกฎาคม 2533