พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
< พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก ๑๒๙ พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙ พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ >
โดย: รัฐสภาไทย


ฉบับสุดท้าย


ฉบับแรก


รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม
ที่ วันที่ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมโดย หน่วยงานที่แก้ไข
๒๖ เมษายน ๒๔๘๒ พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ รัฐสภา
๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๓ พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ รัฐสภา
๑๙ พฤษภาคม ๒๔๘๕ พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๓ รัฐสภา


การยกเลิก

ประกาศใช้พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒แทนขึ้น

PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
  • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
  • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
  • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg