พระราชบัญญัติยกเลิกกดหมายว่าด้วยเครื่องแต่งกายผู้มีตำแหน่งเฝ้า พุทธสักราช 2486

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)


Seal of the Royal Command of Thailand
Seal of the Royal Command of Thailand


พระราชบัญญัติ


ยกเลิกกดหมายว่าด้วยเครื่องแต่งกายผู้มีตำแหน่งเฝ้า


พุทธสักราช 2486


_______________


ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวอานันทมหิดล


คนะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์


(ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร


ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธสักราช 2480


และวันที่ 16 ธันวาคม พุทธสักราช 2484)อาทิตย์ทิพย์อาภา


ปรีดี พนมยงค์ตราไว้ นะ วันที่ 23 กุมภาพันธ พุทธสักราช 248


เปนปีที่ 10 ไนรัชกาลปัจจุบันโดยที่สภาผู้แทนราสดรลงมติว่า สมควนยกเลิกกดหมายว่าด้วยเครื่องแต่งกายผู้มีตำแหน่งเฝ้า

จึงมีพระบรมราชโองการไห้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราสดร ดังต่อไปนี้มาตรา 1

พระราชบัญญัตินี้ ไห้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยกเลิกกดหมายว่าด้วยเครื่องแต่งกายผู้มีตำแหน่งเฝ้า พุทธสักราช 2486”


มาตรา 2

ไห้ไช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาสไนราชกิจจานุเบกสาเปนต้นไป[1]


มาตรา 3

ไห้ยกเลิกบันดากดหมาย กด ข้อบังคับ และระเบียบนิยม อันว่าด้วยเครื่องแต่งกายและการแต่งกายผู้มีตำแหน่งเฝ้า เสียสิ้นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลโท ม. พรหมโยธี
รัถมนตรีเชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๐/ตอนที่ ๑๔/หน้า ๕๐๒/๙ มีนาคม ๒๔๘๖
ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"