พระราชบัญญัติยกเลิกกดหมายว่าด้วยเครื่องแต่งกายผู้มีตำแหน่งเฝ้า พุทธสักราช 2486

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราชบัญญัติยกเลิกกดหมายว่าด้วยเครื่องแต่งกายผู้มีตำแหน่งเฝ้า พุทธสักราช 2486
(พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว่าด้วยเครื่องแต่งกายผู้มีตำแหน่งเฝ้า พุทธศักราช ๒๔๘๖)
โดย: รัฐบาลไทยSeal of the Royal Command of Thailand


พระราชบัญญัติ


ยกเลิกกดหมายว่าด้วยเครื่องแต่งกายผู้มีตำแหน่งเฝ้า


พุทธสักราช 2486


_______________


ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวอานันทมหิดล


คนะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์


(ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร


ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธสักราช 2480


และวันที่ 16 ธันวาคม พุทธสักราช 2484)อาทิตย์ทิพย์อาภา


ปรีดี พนมยงค์ตราไว้ นะ วันที่ 23 กุมภาพันธ พุทธสักราช 248


เปนปีที่ 10 ไนรัชกาลปัจจุบันโดยที่สภาผู้แทนราสดรลงมติว่า สมควนยกเลิกกดหมายว่าด้วยเครื่องแต่งกายผู้มีตำแหน่งเฝ้า

จึงมีพระบรมราชโองการไห้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราสดร ดังต่อไปนี้มาตรา 1

พระราชบัญญัตินี้ ไห้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยกเลิกกดหมายว่าด้วยเครื่องแต่งกายผู้มีตำแหน่งเฝ้า พุทธสักราช 2486”


มาตรา 2

ไห้ไช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาสไนราชกิจจานุเบกสาเปนต้นไป[1]


มาตรา 3

ไห้ยกเลิกบันดากดหมาย กด ข้อบังคับ และระเบียบนิยม อันว่าด้วยเครื่องแต่งกายและการแต่งกายผู้มีตำแหน่งเฝ้า เสียสิ้นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลโท ม. พรหมโยธี
รัถมนตรีเชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๐/ตอนที่ ๑๔/หน้า ๕๐๒/๙ มีนาคม ๒๔๘๖
ขึ้น

PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
  • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
  • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
  • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg