พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)


Seal of the Royal Command of Thailand
Seal of the Royal Command of Thailand


พระราชบัญญัติ


ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔


ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐


พ.ศ. ๒๕๒๐[1]


_______________


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.


ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐


เป็นปีที่ ๓๒ ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้ ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐”


มาตรา ๒

พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้นไป


มาตรา ๓

ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรีหมายเหตุ

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้บัญญัติห้ามมิให้ประชาชนในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา ๐๑:๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔:๓๐ นาฬิกา แต่ปรากฏว่า ในปัจจุบันนี้ เหตุการณ์โดยทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครได้กลับคืนสู่ภาวะปกติแล้ว และเพื่อเป็นการอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในอันที่จะประกอบสัมมาชีพและออกนอกเคหสถานได้โดยไม่จำกัดเวลา สมควรยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนที่ ๑๓๗/ฉบับพิเศษ/หน้า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๐

ดูเพิ่ม[แก้ไข]
ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"