พระราชบัญญัติให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ได้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรฯ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)


Seal of the Royal Command of Thailand


พระราชบัญญัติ


ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ได้ปิด


ประชุมสภาผู้แทนราษฎร


ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๖
ประชาธิปก ป.ร.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า โดยที่คณะรัฐมนตรีที่มีมหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายก ได้ทูลเกล้าฯ ถวายคำปรึกษาให้ประกาศพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๖ และรับสนองพระบรมราชโองการปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา โดยมิได้อาศัยอำนาจในรัฐธรรมนูญประการใด ซึ่งทำให้เสื่อมทรามความศักดิ์สิทธิแห่งรัฐธรรมนูญ นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีใหม่ พร้อมด้วยคณะทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน จึ่งต้องจัดการให้คณะรัฐมนตรีชุดเก่าลาออก เพื่อเป็นทางที่จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดสภาผู้แทนราษฎร ส่วนมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพิชัยญาติ ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยคำร้องขอของนายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา และคำร้องขอของสมาชิก ให้มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒ แห่งรัฐธรรมนูญ ก็ได้จัดการจนได้เปิดประชุมสภานั้น

บัดนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดประชุมวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และดำเนิรการเรียบร้อยตามรัฐธรรมนูญ เป็นการสมควรให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๖ นั้น

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ได้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๖"


มาตรา ๒

ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[1]


มาตรา ๓

ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ได้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๖ นั้นเสีย


มาตรา ๔

ส่วนพระราชกำหนดกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนบัดนี้ ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไป จนกว่าจะได้มีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่นตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญประกาศมา ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๖ เป็นปีที่ ๙ ในรัชชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรีเชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๐/หน้า ๓๙๔/๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๖

ดูเพิ่ม[แก้ไข]
ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"