พระราชบัญญัติให้อำนาจป้องกันประเทศในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
New Seal of the Royal Command of Thailand.svg
พระราชบัญญัติ
ให้อำนาจป้องกันประเทศในภาวะสงคราม
พุทธศักราช ๒๔๘๘

ในพระปรมาธิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)
ปรีดี พนมยงค์
ตราไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗
เปนปีที่ ๑๑ ในรัชชกาลปัจจุบัน
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจในการเตรียมป้องกันประเทศ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติให้อำนาจในการป้องกันประเทศในภาวะสงคราม" พุทธศักราช ๒๔๘๘
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติให้อำนาจป้องกันประเทศในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๔
มาตรา ๔ เมื่อได้มีการประกาศว่าประเทศเข้าสู่ภาวะเตรียมการรบ หรือเมื่อประเทศเข้าสู่ภาวะสงคราม ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพัน หรือผู้บังคับกองร้อยอิสสระ หรือผู้บังคับการเรือ หรือผู้บังคับกองบินน้อย หรือผู้บังคับกองบินอิสระขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติการอยู่ในท้องที่หนึ่ง ท้องที่ใด หรือข้าหลวงประจำจังหวัด หรืออธิบดีกรมตำรวจ แล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่นั้นรายงานตัวตามระยะเวลา หรือห้ามคนต่างด้าวเข้าไปหรือออกจากท้องที่นั้นชั่วคราว
(๒) สั่งให้บุคคลอพยพไปจากท้องที่นั้นชั่วคราว
การสั่งตามมาตรานี้ จะทำโดยสั่งเป็นรายบุคคลหรือประกาศกำหนดเขตต์ก็ได้ ในกรณีที่สั่งโดยประกาศ ให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยในท้องถิ่นนั้น และต้องประกาศล่วงหน้าไม่ต่ำกว่าสามวัน
มาตรา ๕ การสั่งตามความในมาตรา ๔(๒) ให้กระทำได้ฉะเพาะเพื่อเป็นประโยชน์ในการยุทธโดยตรง หรือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันภยันตรายอันจะมาถึงตัวผู้รับคำสั่งเนื่องแต่การยุทธเท่านั้น
มาตรา ๖ ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งที่ได้สั่งตามความในพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ควง อภัยวงศ์
นายกรัฐมนตรี

ขึ้น

อ้างอิง[แก้ไข]