พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัดถเลขา/ภาค 1/บท 3

จาก วิกิซอร์ซ
แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑

ครั้นถึงศักราชได้ ๗๓๒ ปีจอ โทศก สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเข้ามาแต่เมืองสุพรรณบุรี เสนาบดีกราบทูลว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเสด็จเข้ามา สมเด็จพระราเมศวรก็ออกไปอัญเชิญเสด็จเข้าพระนคร ถวายราชสมบัติ แล้วถวายบังคมลาขึ้นไปลพบุรีดังเก่า.

ศักราช ๗๓๓ ปีกุญ ตรีนิศก สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเสด็จไปเอาเมืองฝ่ายเหนือ แลได้เมืองเหนือทั้งปวง.

ศักราช ๗๓๔ ปีชวด จัตวาศก เสด็จไปเอาเมืองนครพังคาแลเมืองแซงเซรา.

ศักราช ๗๓๕ ปีฉลู เบญจศก เสด็จไปเอาเมืองชากังราว แลพระยาไชยแก้ว พระยากำแหงเจ้าเมือง ออกต่อรบท่าน ๆ ได้ตัวพระยาไชยแก้วตาย แต่พระยากำแหงแลไพร่พลทั้งปวงหนีเข้าเมืองได้ ทัพหลวงก็เสด็จกลับคืนมาพระนคร.

ศักราช ๗๓๖ ปีขาล ฉศก สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้ากับพระมหาเถรธรรมากัลญาณปฤกษากันแรกสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุฝ่ายบุรพทิศน่าพระบัญชรสิงห์สูง ๑๙ วา ยอดนพศูลสูง ๓ วา.

ศักราช ๗๓๗ ปีเถาะ สัปตศก เสด็จไปเอาเมืองพิศณุโลก แลได้ตัวขุนสามแก้วเจ้าเมือง กวาดครัวอพยพมาครั้งนั้นมาก.

ศักราช ๗๓๘ ปีมโรง อัฐศก เสด็จไปเอาเมืองชากังราวได้ พระยากำแหงแลท้าวผากองคิดกันว่า จะยอทัพหลวง ทำมิได้ ท้าวผากองเลิกทัพหนี เสด็จยกทัพตามตีทัพท้าวผากองแตก ได้ท้าวพระยาเสนาขุนหมื่นครั้งนั้นมาก แล้วทัพหลวงเสด็จกลับคืน.

ศักราช ๗๔๐ ปีมเมีย สัมฤทธิศก เสด็จไปเอาเมืองชากังราวเล่า ครั้งนั้น พระมหาธรรมราชาเมืองพระพิศณุโลกออกมาถวายบังคม.

ศักราช ๗๔๒ ปีวอก โทศก เสด็จไปเอาเมืองเชียงใหม่ แลให้เข้าปล้นเมืองนครลำปางได้ จึงแต่งหนังสือเข้าไปแก่หมื่นนครให้เจ้าเมืองนครลำปางออกมาถวายบังคม แลทัพหลวงเสด็จกลับคืน.

ศักราช ๗๔๔ ปีจอ จัตวาศก สมเด็จบรมราชาธิราชเจ้าเสด็จสวรรคต อยู่ในราชสมบัติ ๑๓ ปี.